GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase

 

 

 

Članak 1.

 

U članku 1. Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase (KLASA: 021-05/19-01/1, URBROJ: 2170/01-16-00-19-2) od 28. veljače 2019. godine riječi: “k.č.br. 222/5 površine 92 m2” zamjenjuju se riječima: “k.č.br. 222/5 površine 202 m2”.

 

 

 

Članak 2.

 

Na temelju Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase (KLASA: 021-05/19-01/1, URBROJ: 2170/01-16-00-19-2) od 28. veljače 2019. godine i ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/19-01/91
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.