GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (“Narodne novine” broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

  

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) članak 1. mijenja se i glasi:

Ovom se Odlukom osnivaju kulturna vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Vijeća) za:

– glazbenu djelatnost,

– dramsku umjetnost, ples i pokret,

– audiovizualnu djelatnost,

– književnu djelatnost,

– muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti,

– inovativne umjetničke i kulturne prakse,

– zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

  

 

Članak 2.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, dosadašnja Vijeća nastavljaju s radom pod izmijenjenim nazivima, i to kako slijedi:

– Vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost kao Vijeće za glazbenu djelatnost,

– Vijeće za knjigu i nakladništvo kao Vijeće za književnu djelatnost,

– Vijeće za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost kao Vijeće za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti,

– Vijeće za nove medijske kulture kao Vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse.

 Vijeće za dramsku umjetnost, ples i pokret, Vijeće za audiovizualnu djelatnost i Vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara nastavljaju s radom pod istim nazivom.

  

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave uSlužbenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/87
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.