GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju članka 6. stavka 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja
za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18) iza članka 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi:

“Članak 2a.

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji je u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za poslovne prostore u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik na vrijeme od jedne godine dana.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana i istog broja zamjenika.

Predsjednik Povjerenstva je član iz Odjela.

Jedan član Povjerenstva i njegov zamjenik imenuju se na prijedlog ministarstva nadležnog za državnu imovinu.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova.”

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavku 2. broj: “15” zamjenjuje se brojem: “10”.

 

 

 

Članak 3.

 

U članku 7. stavak 7. mijenja se i glasi:

“Ako na licitaciji sudjeluje više osoba, koje temeljem članka 4. stavka 3. točke 17. ove Odluke ostvaruju pravo prvenstva, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se na način određen Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji”.

 

 

 

Članak 4.

 

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Povjerenstvo provodi licitaciju na način da natjecatelji usmeno, jedan po jedan, iznose u zapisnik svoje ponude, s time da početna isklična ponuda mjesečne zakupnine po 1m2 ne može biti niža od početnog iznosa zakupnine objavljenog u javnom natječaju, a u svakom sljedećem iskličnom krugu ponuda mjesečne zakupnine se mora podignuti za najmanje 0,10 €/m2 . Isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta uzastopno.”

 

 

 

Članak 5.

 

Postupci javnog natječaja započeti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18).

 

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/86
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.