GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Rijeke za 2019. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke broj 16/18), u članku 10. stavak 6. mijenja se i glasi:

Odredba stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Psihijatrijske bolnice Lopača, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, koji prihodi se uplaćuju i izvršavaju preko njihovih računa.

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 34. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

Proračunski korisnici – ustanove Grada, osnovne škole, vijeća nacionalnih manjina te mjesni odbori, ne mogu se kratkoročno zadužiti.

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 35. mijenja se i glasi:

“Tekuće otplate glavnice duga po osnovi zaduživanja, iskazane u Računu financiranja Proračuna u iznosu od 30.938.651,00 kuna, s pripadajućim kamatama, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

U Proračunu za 2019. godinu, temeljem Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18) i Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18), planirani su primici od dugoročnog zaduživanja do iznosa od 82.352.025,00 kuna sukladno dinamici realizacije kapitalnih projekata planiranih u Proračunu za 2019. godinu, i to: Revitalizacija kompleksa Benčić–Cigleni i T-objekt, Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić i projekti energetske obnove objekata osnovnih škola i dječjih vrtića (PPO Kvarner, PPO Podmurvice, PPO Potok, PPO Veseljko, OŠ Podmurvice, OŠ Škurinje i OŠ Gelsi).

Grad će u 2019. godini, na temelju Ugovora o zajmu s Ministarstvom financija Republike Hrvatske, planirati primitak od zaduživanja u iznosu od 2.410.000,00 kuna za sufinanciranje provođenja EU projekta “ŽCGO Marišćina”, sufinanciranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III Regionalni razvoj, Operativni program Zaštita okoliša.

Proračunom za 2019. godinu planirani su primici od novog dugoročnog zaduženja Grada do iznosa od 62.655.949,00 kuna za realizaciju planiranih kapitalnih projekata: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika Riječke industrijske baštine i projekti energetske obnove pet objekata osnovnih škola i dječjih vrtića (PPO Vidrice, PPO Belveder, OŠ Pehlin, OŠ Eugen Kumičić i OŠ Gornja Vežica) i objekta Muzeja Grada Rijeke.

Dugoročno zaduženje iz stavka 4. ovoga članka planira se realizirati prema sljedećoj dinamici korištenja kredita: u 2019. godini u iznosu od 52.655.949,00 kuna, a u 2020. godini u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi kredita i zajmova Grada na kraju 2019. godine iznosit će 343.860.447,00 kuna.”

 

 

Članak 4.

 

U članku 36. stavku 9. broj: 65.518.422,00 zamjenjuje se brojem: 81.112.166,00.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/70
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.