GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 4. lipnja 2019.

Godina VI - broj 12.Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke biraju se:

 

1. DIANA BIASOL članica
    FILIP PJEROBON – zamjenik članice

2. VALENTINO KLARIĆ član          
     MILAN VUCELIĆ – zamjenik člana

3. PETRA LINČIĆ članica
    ALEX KATUNAR zamjenik članice

4. IVA DAVORIJA članica
    TIHANA NAGLIĆ zamjenica članice

5. TOMA JELUŠIĆ član
     SANJA NARANĐA – zamjenica člana

6. BIAGIO MAZZONE član
     LEO ŠAMANIĆ – zamjenik člana

7. LUKA PAJIĆ – član
    ALESSIO MARŠANIĆ– zamjenik člana

8. KRISTIAN VOLARIĆ član
     MASSIMO DESPOT – zamjenik člana

9. JOSIP TABULA – član
     IVO PEKIĆ zamjenik člana

10. JOSIP UKALOVIĆ član
      AUGUSTIN SERDAR zamjenik člana

11. MARKO SMOJVER član 
      LUKA PETRUŠIĆ zamjenik člana

na vrijeme od tri godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/73
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.