GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 4. lipnja 2019.

Godina VI - broj 12.Na temelju odredbe članka 25. stavka 5. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06, 121/13 i 26/14) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice
Gradskog kazališta lutaka Rijeka

 

 

 

I.

 

Imenuje se Magdalena Lupi Alvir za ravnateljicu Gradskog kazališta lutaka Rijeka na vrijeme od četiri godine.

 

 

 

II.

 

Imenovana će započeti s obavljanjem dužnosti od 3. svibnja 2020. godine.

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e

Dana 10. travnja 2019. godine Kazališno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Rijeka. Natječaj je objavljen istovremeno u „Novom listu“ i „Narodnim novinama“ dana 17. travnja 2019. godine.

U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 18. travnja 2019. godine, a istekao dana 2. svibnja 2019. godine pravodobno je zaprimljena jedna prijava. Prijava je otvorene i razmatrane na 31. sjednici Kazališnog vijeća održanoj 15. svibnja 2019. godine. Prijavu je podnijela sadašnja ravnateljica, Magdalena Lupi Alvir.

 

Prijava Magdalene Lupi Alvir je potpuna i udovoljava uvjetima natječaja.

 

Detaljnom analizom predloženog Programa rada Gradskog kazališta lutaka Rijeka za razdoblje od 2020. do 2023. godine koncipiranog u nekoliko idejnih cjelina uz razrađen financijski i kadrovski plan utvrđeno je da je kandidatkinja detaljno i sadržajno izradila isti. U predloženom Programu ukazuje se na značaj i važnost lutkarske umjetnosti i kazališta za djecu te se otvara prostor novim formama za nove generacije gledatelja. U predloženoj cjelini pod nazivom „Lutkarska lučica u Luci različitosti“ Gradsko kazalište lutaka Rijeka sagledano je u kontekstu programa Europske prijestolnice kulture i Dječje kuće kao njezine sastavnice.

 

U okviru Programskih smjernica četverogodišnjeg repertoara iznesen je prijedlog premijernih izvedbi prema kazališnim sezonama, zaključno s početkom sezone 2023/24., kao i reprizni repertoar. Program je detaljno razrađen, a kadrovski i financijski plan prati programske smjernice.

 

Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove odluke.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/68
URBROJ: 2170-01-16-00-19-4
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.