TD RIJEKA plus d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 26. lipnja 2019.

Godina VI - broj 14.Na temelju članka 25. i 32. Društvenog ugovora RIJEKA plus d.o.o. od 20.12.2018. godine, Uprava trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA: 023-01/19-04/55-4, URBROJ: 2170/01-15-00-19-9 od 18. lipnja 2019. godine, dana 19. lipnja 2019. godine, donijela je

 

 

ODLUKU

o donošenju Cjenika sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja

na javnim parkiralištima

 

 

  1. Donosi se Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima.
  2. Cjenik iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.
  3. Cjenik iz točke 1. ove Odluke primjenjuje se od dana 1. srpnja 2019. godine.

 

Direktor Željko Smojver, v.r.

CJENIK: