GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 4. lipnja 2019.

Godina VI - broj 12.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE

 

 

 

Dobitnica Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2019. godini je

  

Jasna Buketa

 

za humanitarni rad u Hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić te za autorstvo i uredništvo knjige
Odlasci nastale povodom 5. obljetnice rada ustanove.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/64
URBROJ: 2170-01-16-00-19-14
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.