GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 4. lipnja 2019.

Godina VI - broj 12.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 21. svibnja 2019. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju suglasnosti za zaduženje
trgovačkom društvu Energo d.o.o. kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje trgovačkom društvu Energo d.o.o. putem dugoročnog investicijskog kredita, s valutnom klauzulom u EUR, u iznosu od 7.350.000,00 kuna, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., za financiranje projekta ”Višenamjenske postaje Krnjevo“, pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:

dugoročni investicijski kredit s valutnom klauzulom u EUR

Iznos kredita:

7.350.000,00 kuna (EUR 990.000,00)

Kamatna stopa:

3m EURIBOR + 3,50 p.p. uz primjenu “floor-a” (što znači da ukoliko je EURIBOR niži od nule, u izračunu kamate kao vrijednost EURIBOR uzima se nula)

Naknada za obradu

zahtjeva:

0,20% jednokratno

Naknada za rezervaciju

sredstava:

0% godišnje

Naknada za prijevremeni

povrat plasmana:

2,00% od iznosa prijevremeno uplaćenog iznosa

 

Krajnji rok korištenja

31. prosinac 2020. godine

Rok otplate

10 godina, bez počeka, po isteku roka korištenja

Dinamika otplate:

u 40 jednakih tromjesečnih rata u kunskoj protuvrijednosti od EUR 24.750,00; prva rata dospijeva na naplatu 31. ožujka 2021. godine, a posljednja 31. prosinca 2030. godine

Ukupni iznos kamata

1.751.265,49 kuna (EUR 235.884,74)

Instrumenti osiguranja

kredita:

– obična zadužnica Energo d.o.o.,

– hipoteka 2. Reda na nekretnini TOPLANA GORNJA

VEŽICA upisanoj u zk.ul.br. 3533 k.o. Sušak, k.č.br.

3926, u naravi: izgrađeno zemljište, dvorište i

toplana na adresi Ratka Petrovića 20, Rijeka,

– hipoteka 3. Reda na nekretnini TOPLANA

KRNJEVO na lokaciji investicije upisanoj u zk.ul.br.

766 k.o. Plase, k.č.br. 197/2 – dvorište (površine 130

m2) i 195 – toplana, dvorište i neplodno (površine

1.717 m2); na adresi Nova cesta bb,

– hipoteka 2. Reda na nekretnini koja će obuhvatiti

dodatno zemljište na kojem će biti sagrađena

Višenamjenska postaja Krnjevo (a koje nije

obuhvaćeno hipotekom 3. Reda iz prethodnog

stavka), dakle, kompletno zemljište na kojem će biti

sagrađena postaja Krnjevo te pripadajući popratni

objekti uz postaju Krnjevo (objekt maloprodaje i

kafića od 160 m2); sve na k.č. 2845/3 k.o. Zamet

Ostali uvjeti:

– vođenje min. 65% ukupnog poslovanja preko

Erste&Steiermarkische Bank d.d.,

– ovjeru troškovnika i financijski nadzor obavljati će

ERSTE NEKRETNINE d.o.o.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/44-46
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 21. svibnja 2019.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.