TD RIJEKA plus d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 26. lipnja 2019.

Godina VI - broj 14.Na temelju članka 23. stavka 3. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 10/19), Uprava trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA: 023-01/19-04/55-49, URBROJ: 2170/01-15-00-19-7 od dana 18. lipnja 2019. godine, dana 19. lipnja 2019. godine, donijela je

 

ODLUKU

o broju mjesečnih parkirnih karti za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja sobe, apartmana ili kuće za odmor

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuje broj mjesečnih parkirnih karti za pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana ili kuće za odmor koji se nalaze na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, za potrebe gostiju sobe, apartmana odnosno kuće za odmor.

Lokacija za koju se ostvaruje pravo na kupnju mjesečne parkirne karte iz stavka 1. ovoga članka, određuje se prema zoni naplate u kojoj se nalazi soba, apartman odnosno kuća za odmor.

 

Članak 2.

 

Pravne i fizičke osobe iz članka 1. ove Odluke imaju pravo, pod uvjetima utvrđenim općim uvjetima kojima se uređuje isporuka komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i javnim garažama na području grada Rijeke, na kupnju:

– jedne mjesečne parkirne karte po sobi, ukoliko osoba iz stavka 1. ovoga članka ima rješenje nadležnog tijela državne uprave samo za sobu,

– jednu mjesečnu parkirnu kartu po apartmanu, ukoliko osoba iz stavka 1. ovoga članka ima rješenje nadležnog tijela državne uprave samo za apartman,

– jednu mjesečnu parkirnu kartu po kući za odmor.

Ukoliko osoba iz stavka 1.ovoga članka, iznajmljuje kuću za odmor u kojoj ima više soba ili više apartmana, ima pravo na kupnju mjesečne parkirne karte za svaku sobu, odnosno apartman, ali najviše tri mjesečne parkirne karte.

 

  Članak 3.

 

Cijena mjesečne parkirne karte iz članka 1. ove Odluke utvrđena je Cjenikom za uslugu parkiranja na javnim parkiralištima kojeg donosi Uprava trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu dana 1. srpnja 2019. godine.

                                          

 

                                                                                                          Direktor

                                                                                                 Željko Smojver, v.r.