GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 4. lipnja 2019.

Godina VI - broj 12.                        

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             GRAD RIJEKA
               Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/76
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. 5. 2019.

  

            Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 30. svibnja 2019. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, te je donijelo sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

  1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
  1. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka čini njegov sastavni dio i objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu