GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu održavanje komunalne infrastrukture u 2019. godini (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

“Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:

 

Red.br.

NAZIV

Iznos u kn

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

10.278.000,00

1.1.          

Čišćenje javnih površina

9.353.000,00

1.2.          

Sanacija divljih deponija

925.000,00

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

19.662.000,00

3.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

6.514.000,00

3.1.          

Održavanje pothodnika i dizala

       622.000,00

3.2.          

Održavanje plaža

1.422.000,00

3.3.          

Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke

400.000,00

3.4.          

Održavanje ostalih javnih površina  

4.070.000,00

4.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

5.457.000,00

4.1.          

Održavanje javnih sanitarnih čvorova

1.543.000,00

4.2.          

Održavanje javnih satova

302.000,00

4.3.          

Održavanje autobusnih čekaonica

391.000,00

4.4.          

Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka grada Rijeke i slično

136.000,00

4.5.          

Održavanje javnih fontana

1.757.000,00

4.6.          

Održavanje ostale urbane opreme

1.328.000,00

5.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

31.997.000,00

6.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

10.479.000,00

7.

ODRŽAVANJE GROBLJA

3.026.000,00

7.1.          

Groblje Kozala

948.000,00

7.2.          

Groblje Trsat

         508.000,00

7.3.          

Centralno gradsko groblje Drenova                                                                      

946.000,00

7.4.          

Groblje Zamet

         112.000,00

7.5.          

Groblje Sveti Kuzam                                                                                            

210.000,00

7.6.          

Groblje Draga                                                                                                            

32.000,00

7.7.          

Groblje Donja Drenova

           37.000,00

7.8.          

Groblje Gornja Drenova                                                                                            

11.000,00

7.9.          

Održavanje grobova na Aleji hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, grobova boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat

222.000,00kn

8.

PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

3.180.000,00

9.

SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

742.000,00

10.

ČIŠĆENJE MORA

593.000,00“

                                                                      

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 91.928.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 75.525.000,00 kn, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 5.500.000,00 kn, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 200.000,00 kn, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 250.000,00 kn, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 1.218.000,00 kn, prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.500.000,00 kn, prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 3.500.000,00 kn, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.145.000,00 kn i pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 90.000,00 kn.“

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/84
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.