GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 11.017.030,00 kuna, financirat će se iz: sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 8.381.230,00 kuna, sredstava proračuna Grada u iznosu od 610.000,00 kuna, sredstava naknade za koncesije u iznosu od 400.000,00 kuna te sredstava donacija u iznosu od 1.625.800,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

2.567.100,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.233.300,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

1.333.800,00

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni zamet

285.000,00

2.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

175.000,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

110.000,00

3.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

600.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

600.000,00

4.

Cesta OU 4 – Martinkovac

910.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

10.000,00

4.2.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

4.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

500.000,00

5.

Labinska ulica – pristup RIO

312.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

312.000,00

6.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

200.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

7.

Stambena ulica OU10-Faza I

300.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

300.000,00

8.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

3.995.930,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

3.703.930,00

8.2.

Izvor financiranja: donacije

292.000,00

9.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

1.607.000,00

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.607.000,00

 

 

 

10.

Sveukupno nerazvrstane ceste

10.777.030,00

10.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

8.141.230,00

10.2.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

10.3.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

610.000,00

10.4.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

1.625.800,00

 

2. Javna rasvjeta

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Cesta OU 4 – Martinkovac

190.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

190.000,00

2.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

50.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

 

 

 

3.

Sveukupno javna rasvjeta

240.000,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

240.000,00”

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 43.513.000,00 kuna, financirat će se iz: sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 8.513.000,00 kuna te sredstava proračuna Grada u iznosu od 35.000.000,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Cesta 233

180.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

180.000,00

2.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

230.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

230.000,00

3.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

1.572.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.572.000,00

4.

Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac II

100.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

 

 

 

5.

Sveukupno nerazvrstane ceste

2.082.000,00

5.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

2.082.000,00

 

 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

40.305.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

5.305.000,00

1.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

35.000.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

40.305.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

5.305.000,00

2.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

35.000.000,00

 

 3. Javna rasvjeta 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

70.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javna rasvjeta

70.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00

 

4. Groblja

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova -sufinanciranje

750.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

750.000,00

2.

Otkup zemljišta

306.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

306.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno groblja

1.056.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.056.000,00”

 

 

Članak 3. 

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna, financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 70.000,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pješački most „Žakalj“ preko Rječine

70.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

70.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00”

 

  

 

Članak 4.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

”Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 1.956.000,00 kuna, financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.956.000,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

 

 

1.

Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje

500.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

500.000,00

2.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, proširenje i produženje

110.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

110.000,00

3.

Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti

116.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

116.000,00

4.

Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, proširenje

50.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

5.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka, proširenje

650.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

650.000,00

6.

Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju, proširenje i produženje

260.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

260.000,00

7.

Rekonstrukcija raskrižja Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića, proširenje

100.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

8.

Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka, produženje

170.000,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

170.000,00

 

 

 

9.

Sveukupno nerazvrstane ceste

1.956.000,00

9.1

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.956.000,00

  

 

Članak 5.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 56.556.030,00 kuna.”

 

 

Članak 6.

 

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu iz članka 6. Programa mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa.

 

 

Članak 7.

 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/83
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Prilog I. – Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu