GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

Redni broj

 

Rashodi

 

Plan

2019.

Novi plan

2019.

Indeks

 

1

2

3

4

5 (4:3)

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

 

 

Zaštita građe

535.000,00  

535.000,00  

100,00%

 

Ukupno I.:

535.000,00  

535.000,00  

100,00%

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

 

 

Nepokretna kulturna dobra

 

 

 

1.

Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu

 

 

 

 

Restauracija ulaznih vrata

20.000,00  

20.000,00  

100,00%

2.

RIJEKA STAN d.o.o., upravitelj zgrade Vatroslava Lisinskog 2, u ime i za račun suvlasnika zgrade Vatroslava Lisinskog 2, Rijeka

 

 

 

 

Restauracija stilskih vrata sa štokovima te nadsvjetla iznad vrata

12.000,00  

12.000,00  

100,00%

3.

Rumat d.o.o., upravitelj zgrade Žrtava fašizma 4, u ime i za račun suvlasnika stambene zgrade Žrtava fašizma 4

 

 

 

 

Rekonstrukcija dizala

40.000,00  

40.000,00  

100,00%

 

Pokretna kulturna dobra

 

 

 

4.

Državni arhiv Rijeka

 

 

 

 

Participativni arhiv – Rekonstrukcija Rijeke

14.000,00

14.000,00

100,00%

5.

Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

 

 

Restauracija građe za stalni postav

40.000,00  

40.000,00  

100,00%

 

3D skeniranje i modeliranje Adamićevih svjedoka

28.000,00

28.000,00

100,00%

6.

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena općina Rijeka

 

 

 

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na tri ikone sa ukrasnim okvirima

15.000,00  

15.000,00  

100,00%

   7.

Župa uznesenja Blažene Djevice Marije

 

 

 

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici svete Margarete Kortonske

23.000,00  

23.000,00  

100,00%

 

Ostali programi

 

 

 

 

8.

Pusno društvo Zametske maškare i zvončari

 

 

 

 

Maškare i zvončari našega kraja

3.000,00

3.000,00

100,00%

9.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

 

 

 

 

Dijalozi s baštinom 2019.

15.000,00  

15.000,00  

100,00%

10.

Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo

 

 

 

 

28. međunarodni veksilološki kongres HEMISFLAG: 28 ICV- San Antonio, Texas, US

6.000,00  

6.000,00  

100,00%

11.

Istarsko arhivističko društvo

 

 

 

 

Francuski intendant u Rijeci

8.000,00  

8.000,00  

100,00%

 

Izvori za Rijeku u Štajerskom zemaljskom arhivu

9.000,00

9.000,00

100,00%

12.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

 

 

 

300 godina proglašenja Rijeke slobodnom lukom

10.000,00  

10.000,00  

100,00%

13.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

         

         

 

 

Tiskanje zbornika Vera imago G.V. Mariae Tarsactensis

15.000,00

15.000,00

100,00%

   14.

Comunita’ degli Italiani di Fiume- Zajednica Talijana Rijeka

 

 

 

 

Izdavanje Malog prošlog fijumanskog rječnika (Dizionario fiumano passato minim)

8.000,00

8.000,00

100,00%

   15.

Državni arhiv Rijeka

 

 

 

 

Riječka glagoljska hrestomatija

12.000,00

12.000,00

100,00%

 

Riječki diplomatički zbornik

12.000,00

12.000,00

100,00%

   16.

Naklada Val d.o.o.

 

 

 

 

I Tesori nel Quarnero dell’ Adriatico

10.000,00

10.000,00

100,00%

 

Ukupno II.:

300.000,00

300.000,00

100,00%

 

III. Kapitalna ulaganja u objekte kulture i programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

 

 

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

 

Monitoring Kosog tornja

40.000,00

40.000,00

100,00%

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji pročelja H-objekta i EPK infrastrukture

718.000,00

204.000,00

28,41%

3.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

 

Rekonstrukcija Palače Šećerane i m/b Galeb – vlastito učešće

4.775.000,00

4.775.000,00

100,00%

 4.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

 

 

 

Nastavak aktivnosti na projektu signalizacije i obilježavanja kulturne baštine

70.000,00

70.000,00

100,00%

5.

Povežimo se baštinom

 

 

 

Priprema projektne dokumentacije

75.000,00

75.000,00

100,00%

6.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

 

 

Nastavak programa izvođenja zaštitnih radova

52.000,00

52.000,00

100,00%

7.

Motorni brod Galeb

 

 

Tekuće održavanje i posada

 

150.000,00

450.000,00

300,00%

8.

Izrada izvedbeno-interpretacijskog plana za projekt promocije kulturne baštine „Molo longo – riječki đir“

 

 

 

 

Priprema dokumentacije

62.000,00

62.000,00

100,00%

 

9.

Cjelovita zbirka radova umjetnika Romola Venuccia

 

 

 

 

Pripremne aktivnosti

25.000,00

25.000,00

100,00%

10.

Kuća Colazio

 

 

 

 

Usluga izrade elaborata koji sadrži prijedlog prezentacije kuće Colazio na principiju u Rijeci

0,00

14.000,00

0,00%

 

Ukupno III.:

5.967.000,00

5.767.000,00

96,65%

 

IV. Kapitalne donacije i pomoći:

 

 

 

1.

Dominikanski samostan

 

 

Radovi na sanaciji bivšeg augustinskog samostana u Rijeci

100.000,00

200.000,00

200,00%

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00%

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

98.000,00

98.000,00

100,00%

4.

Lučka uprava Rijeka

 

 

 

 

Radovi na uređenju palače na Rivi 1

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00%

5.

Židovska općina Rijeka

 

 

 

 

Uređenje mrtvačnice na židovskom groblju u Rijeci

0,00

100.000,00

0,00%

 

Ukupno IV.:

3.198.000,00

3.398.000,00

106,25%

 

UKUPNO:

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00%

 

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/71
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.