GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 4. lipnja 2019.

Godina VI - broj 12.Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU

 

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.  

 

 

Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu ostvaren je, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 Godišnji izvještaj Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu