GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

D O P U N U
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke

 

 

 

 I.

 

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18 i 4/19) u točki VI. stavku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

  • “Dječji vrtić „Planet mašte“, Dragutina Tadijanovića 1,

           – osnivači Alida Diminić i Maja Iveljić.”

 

 

 

 II.

 

Ova Dopuna plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/98
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.