TD RIJEKA plus d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: 10. svibnja 2019.

Godina VI - broj 10.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) direktor trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 29. travnja 2019. godine, donio je

 

 

 

 

OPĆE UVJETE
isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim
garažama na području grada Rijeke

 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i obveze isporučitelja usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

 

 

Članak 2.

 

Isporučitelj usluge je trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo).

Korisnik usluge je vlasnik vozila, primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu odnosno osoba iz članka 19. ovih Općih uvjeta, a koji koristi uslugu sukladno ovim Općim uvjetima.

 

 

Članak 3.

 

Javnim parkiralištem, u smislu ovih Općih uvjeta, smatra se:

– uređena javna površina koja se koristi za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te

– građevina koja se koristi za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom i u vlasništvu je Grada, a na kojima se obavlja naplata parkiranja.

 

 

 

Članak 4.

 

Javno parkiralište iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta može biti uređeno kao otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište, a može biti stalno ili povremeno.

Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.

Privremeno javno parkiralište je parkiralište na kojem se naplata obavlja u određenom vremenskom razdoblju tijekom godine.

Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske i poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.

Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom i poluautomatskom kontrolom ulaza i izlaza odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem ovlaštene osobe Trgovačkog društva.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

 

 

Članak 5.

 

Radno vrijeme javnog parkirališta utvrđuje Uprava Trgovačkog društva.

 

 

Članak 6.

 

Javna parkirališta iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta razvrstavaju se u parkirališne zone.

Parkirališne zone određuje Gradonačelnik na prijedlog Uprave Trgovačkog društva.

 

 

Članak 7.

 

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Trgovačkog društva.

 

 

II. UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE TE MEĐUSOBNA PRAVA I
OBVEZE TRGOVAČKOG DRUŠTVA I KORISNIKA USLUGE

 

 

Članak 8.

 

Parkiranjem vozila na javnom parkiralištu uz korištenje parkirne karte, zaprimljene SMS poruke o plaćenoj parkirnoj karti putem mobilnog telefona, kupnje putem gradske kartice, web platforme, mobilne aplikacije ili putem maloprodajnih objekata, korisnik usluge sklapa sa Trgovačkim društvom ugovor o isporuci usluge.

Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovoga članka, korisnik usluge prihvaća odredbe ugovora o isporuci usluge utvrđene ovim Općim uvjetima.

Korisnik otvorenog javnog parkirališta koji nema valjanu odnosno odgovarajuću parkirnu kartu sukladno ovim Općim uvjetima ili koji nije istaknuo važeći znak pristupačnosti na vjetrobranskom staklu vozila, korištenje otvorenog javnog parkirališta ugovara s Trgovačkim društvom sukladno člancima 26. do 28. ovih Općih uvjeta.

Korisnik rezervacije parkirališnog mjesta sklapa ugovor o zakupu parkirališnog mjesta s Upravom Trgovačkog društva sukladno članku 24. ovih Općih uvjeta.

 

 

Članak 9.

 

Ugovorom iz članka 8. stavaka 1., 3. i 4. ovih Općih uvjeta isključuje se odgovornost Trgovačkog društva za čuvanje, oštećenje ili krađu vozila.

 

 

Članak 10.

 

Korisnik usluge dužan je koristiti javno parkiralište na način da vozilo parkira unutar označenog parkirališnog mjesta.

Ukoliko korisnik usluge parkira vozilo na način da zauzme dva parkirališna mjesta, mora kupiti dvije parkirne karte.

 

Članak 11.

 

Za korištenje javnog parkirališta koriste se slijedeće vrste parkirnih karata:

– satna parkirna karta,

– cjelodnevna parkirna karta,

– tjedna parkirna karta,

– povlaštena parkirna karta,

– mjesečna parkirna karta i

– dnevna parkirna karta.

Izgled i sadržaj parkirnih karata iz stavka 1. ovoga članka određuje Uprava Trgovačkog društva.

 

 

Članak 12.

 

Za korištenje javnog parkirališta može se koristiti satna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta).

Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i vremensko razdoblje za koje je izdana.

 

 

Članak 13.

 

Korisnik javnog parkirališta koji koristi javno parkiralište korištenjem satne karte, dužan je, najkasnije u roku od 10 minuta po dolasku na parkirališno mjesto, istaknuti kupljenu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, zaprimiti SMS poruku za plaćeno satno parkiranje, zaprimiti poruku da je plaćanje izvršeno putem web platforme ili mobilne aplikacije ili zaprimiti potvrdu da je plaćanje izvršeno na maloprodajom objektu, odnosno preuzeti potvrdu o ulasku na zatvoreno javno parkiralište te prilikom izlaska iz zatvorenog javnog parkirališta, a nakon isteka roka od 10 minuta od preuzimanja potvrde o ulasku, platiti cijenu usluge parkiranja, sve sukladno članku 29. ovih Općih uvjeta.

Valjana satna karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:

a) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkiralište,

b) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkiralište,

c) u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

Na javnim parkiralištima na kojima za to postoje uvjeti, valjana satna karta je ona karta na kojoj je, pored podataka iz stavka 2. ovoga članka, vidljiva i registarska oznaka vozila za koje je plaćeno parkiranje.

 

 

Članak 14.

 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti jednu ili više cjelodnevnih parkirnih karti (u daljnjem tekstu: cjelodnevna karta).

Cjelodnevna karta vrijedi za javno parkiralište za koje je kupljena i važi od trenutka izdavanja do isteka radnog vremena javnog parkirališta na dan kada je kupljena.

 

 

Članak 15.

 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti tjednu parkirnu kartu (u daljnjem tekstu: tjedna karta).

Tjedna karta vrijedi za javno parkiralište za koje je kupljena i važi sedam (7) dana od dana kada je kupljena (24 sata x 7 dana).

 

 

Članak 16.

 

Za korištenje javnih parkirališta pod povlaštenim uvjetima Trgovačko društvo izdaje povlaštenu parkirnu kartu (u daljnjem tekstu: povlaštena karta) sukladno člancima 17., 18. i 19. ovih Općih uvjeta.

Javna parkirališta za koja se može kupiti povlaštena karta određuje Uprava Trgovačkog društva.

 

 

Članak 17.

 

Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba (stanar) ako:

– ima prebivalište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana) i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu,

– ima boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje odgovarajućim uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana) i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu,

– ima boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje odgovarajućim uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana), studira u gradu Rijeci kao redoviti student, što dokazuje potvrdom sveučilišta/visokog učilišta i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu,

– ima prebivalište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana), koristi službeno vozilo tijekom 24 sata, što dokazuje odgovarajućom potvrdom poslodavca iz koje je razvidno da poslodavac nema u vlasništvu odnosno na korištenju poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje.

Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka može se izdati najviše jedna povlaštena karta.

Povlaštenu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

 

 

Članak 18.

 

Pravo na povlaštenu kartu ima i fizička osoba – obrtnik koja:

– ima prebivalište i sjedište obrta na istoj adresi na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana) i izvatkom iz obrtnog registra (koji ne smije biti stariji od 30 dana),

– ima vozilo u vlasništvu obrta ili leasingu obrta, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu,

– ne koristi povlaštenu kartu kao fizička osoba (stanar) sukladno članku 17. ovih Općih uvjeta.

Fizičkoj osobi-obrtniku iz stavka 1. ovoga članka može se izdati najviše jedna povlaštena karta.

Povlaštenu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

 

Članak 19.

 

Osim osoba određenih u člancima 17. i 18. ovih Općih uvjeta, pravo na povlaštenu kartu imaju i:

– članovi Gradskog vijeća Grada, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Trgovačkog društva, za određeno vozilo koje koriste,

– članovi vijeća nacionalnih manjina odnosno predstavnici nacionalnih manjina u Gradu, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Trgovačkog društva, za određeno vozilo koje koristi vijeće nacionalne manjine odnosno predstavnik nacionalne manjine,

– osobe s invaliditetom koje posjeduju važeći znak pristupačnosti na temelju rješenja nadležnog tijela, za određeno vozilo koje koriste, na svim javnim parkiralištima za parkirališna mjesta koja nisu rezervirana za vozila s invaliditetom i uz uvjet isticanja znaka pristupačnosti na vjetrobranskom staklu vozila,

– fizičke osobe – hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata kojima je status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata priznat na temelju rješenja nadležnog ministarstva, a imaju vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuju važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Trgovačkog društva, za određeno vozilo u vlasništvu ili leasingu.

 

 

Članak 20.

 

Korisnik javnog parkirališta ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu.

Valjana povlaštena karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:

a) za vozilo za koje je izdana odnosno za registarsku oznaku parkiranog vozila,

b) za vremensko razdoblje za koje je izdana,

c) za javno parkiralište za koje je izdana.

Povlaštena karta vrijedi od trenutka kada je kupljena i dok korisnik povlaštene karte ispunjava uvjete iz članaka 17., 18. i 19. ovih Općih uvjeta, odnosno do otkaza usluge parkiranja od strane korisnika povlaštene karte.

Ako korisnik povlaštene karte tijekom njezina važenja promijeni vozilo za koje je ista izdana, Trgovačko društvo će na zahtjev korisnika povlaštene karte zamijeniti parkirnu kartu.

Troškove zamjene parkirne karte snosi korisnik povlaštene karte.

 

Članak 21.

 

Pravo na kupnju mjesečne parkirne karte (u daljnjem tekstu: mjesečna karta) ima pravna osoba koja ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu.

Pravo na kupnju mjesečne karte ima fizička osoba – obrtnik koja ima vozilo u vlasništvu obrta ili leasingu obrta, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu.

Mjesečna karta može se koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana, za vremensko razdoblje na koje je izdana te za javno parkiralište za koje je izdana.

Javna parkirališta za koja se može kupiti mjesečna karta određuje Uprava Trgovačkog društva.

 

 

Članak 22.

 

Fizička osoba koja ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu, ima pravo na kupnju mjesečne karte za korištenje javnih parkirališta.

Mjesečna karta može se koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana, za vremensko razdoblje na koje je izdana te za javno parkiralište za koje je izdana.

Javna parkirališta za koja se može kupiti mjesečna karta određuje Uprava Trgovačkog društva.

 

Članak 23.

 

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja sobe, apartmana ili kuće za odmor koji se nalaze na području na kojem se obavlja naplata parkiranja sukladno ovim Općim uvjetima, ima pravo na kupnju više mjesečnih karti za potrebe gostiju sobe, apartmana odnosno kuće za odmor.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje mjesečne karte, dužna je dostaviti rješenje nadležnog tijela državne uprave izdano za svaku pojedinu sobu, apartman ili kuću za odmor, kao i potvrdu Turističke zajednice Grada Rijeke o tome da je podmirila sva davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti (boravišna pristojba i porez).

Broj mjesečnih karti za osobe iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

 

 

Članak 24.

 

Na javnom parkiralištu može se na temelju pisanog zahtjeva korisnika dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto.

Rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto označeno prometnom signalizacijom i uz postavljeni element blokade od strane Trgovačkog društva.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav daje prethodnu suglasnost na predloženu prometnu signalizaciju i element blokade iz stavka 2. ovoga članka.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se mjesečna cijena u iznosu propisanom Cjenikom iz članka 28. ovih Općih uvjeta.

Korisnik rezervacije parkirališnog mjesta sklapa ugovor o zakupu parkirališnog mjesta s Upravom Trgovačkog društva u suglasju sa općim aktom Grada kojim se uređuje promet na području grada Rijeke.

 

 

Članak 25.

 

Za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta, prometne signalizacije i elemenata blokade odgovoran je korisnik rezerviranog parkirališnog mjesta.

 

 

Članak 26.

 

Ako korisnik otvorenog javnog parkirališta nema valjanu odnosno odgovarajuću parkirnu kartu ili nije istaknuo važeći znak pristupačnosti na vjetrobranskom staklu vozila, smatrat će se da je s Trgovačkim društvom sklopio ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe Trgovačkog društva (u daljnjem tekstu: dnevna karta).

Ukoliko korisnik iz stavka 1. ovoga članka, prilikom parkiranja vozila zauzme dva parkirališna mjesta, smatrat će se da je sa Trgovačkim društvom sklopio ugovor o korištenju dva parkirališna mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevnih parkirnih karti od strane ovlaštene osobe Trgovačkog društva.

Dnevna karta važeća je isključivo za parkirališnu zonu u kojoj je izdana i za sve parkirališne zone s istom ili nižom cijenom parkiranja.

Ukoliko korisnik iz stavka 1. ovoga članka, nakon izdavanja dnevne karte za određenu parkirališnu zonu, premjesti vozilo i isto parkira u parkirališnoj zoni sa višom cijenom parkiranja, a nema valjanu odnosno odgovarajuću parkirnu kartu za tu parkirališnu zonu, ovlaštena osoba Trgovačkog društva izdat će mu nalog za plaćanje dnevne karte za tu parkirališnu zonu.

 

 

Članak 27.

 

Ovlaštena osoba Trgovačkog društva koristi se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga, a sve sukladno ugovoru o isporuci usluge iz članka 8. stavka 3. ovih Općih uvjeta.

Dnevnu kartu i nalog izdaje ovlaštena osoba Trgovačkog društva za nadzor nad parkiranjem vozila, koja dnevnu kartu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Dostavljanje dnevne karte i naloga na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka smatra se urednom dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Ukoliko korisnik parkirališta parkira vozilo na način da je zauzeo dva parkirališna mjesta, izdat će mu se dva naloga.

 

 

 

III. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE

 

 

Članak 28.

 

Cijene usluge parkiranja utvrđene su Cjenikom koji donosi Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Trgovačkog društva www.rijeka-plus.hr.

 

 

Članak 29.

 

Kupnja satne karte na javnom parkiralištu obavlja se:

– ručnom naplatom,

– automatski,

– poluautomatski,

– putem GSM operatera,

– putem gradske kartice,

– putem web platforme,

– putem mobilne aplikacije,

– putem maloprodajnih objekata.

Ručna naplata podrazumijeva istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne karte neposredno na javnom parkiralištu od ovlaštene osobe Trgovačkog društva.

Automatska kupnja podrazumijeva istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne karte neposredno na javnom parkiralištu putem parkirnog automata.

Poluautomatska kupnja podrazumijeva preuzimanje satne karte iz automata, a plaćanje cijene obavlja se kod ovlaštene osobe Trgovačkog društva.

Kupnja putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje cijene upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje cijene prihvaćeno.

Kupnja putem gradske kartice podrazumijeva plaćanje cijene prislanjanjem gradske kartice na odgovarajući uređaj za naplatu koji korisnika obavještava da je plaćanje cijene prihvaćeno.

Kupnja putem web platforme podrazumijeva plaćanje cijene uplatom putem internet aplikacije te korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno.

Kupnja putem mobilne aplikacije podrazumijeva plaćanje cijene putem aplikacije na mobitelu te korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno.

Kupnja putem maloprodajnih objekata podrazumijeva plaćanje cijene na maloprodajnom objektu pri čemu se satna karta preuzima od prodavača.

 

 

Članak 30.

 

Kupnja cjelodnevne karte obavlja se:

– plaćanjem cijene i preuzimanjem karte od strane korisnika neposredno kod ovlaštene osobe Trgovačkog društva,

– automatskom kupnjom u smislu članka 29. stavka 3. ovih Općih uvjeta.

 

 

Članak 31.

 

Kupnja tjedne karte, povlaštene karte i mjesečne karte obavlja se plaćanjem cijene i preuzimanjem karte od strane korisnika neposredno kod ovlaštene osobe Trgovačkog društva.

 

 

Članak 32.

 

Korisnik otvorenog javnog parkirališta za kojeg je utvrđena obveza plaćanja dnevne karte, dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja iste.

 

 

Članak 33.

 

Cijenu usluge parkiranja na javnom parkiralištu iz članka 3. ovih Općih uvjeta ne plaćaju:

– osobe s invaliditetom za parkirališna mjesta koja su rezervirana za vozila s invaliditetom,

– vlasnici odnosno korisnici elektro vozila i tzv. “plug-in hibridi“ vozila.

Vozilo iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka mora imati vidljivo istaknuti važeći znak pristupačnosti u suglasju s propisima.

Vlasnik odnosno korisnik vozila iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora nakon završenog punjenja vozila, vozilo odmah premjestiti na drugo parkirališno mjesto na kojem se ne nalazi uređaj za punjenje vozila.

Trgovačko društvo vodi očevidnik o vozilima iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 34.

 

 Akti potrebni za provedbu ovih Općih uvjeta donijet će se u roku od 30 dana od dana njihovog stupanja na snagu.

 

 

Članak 35.

 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“ i na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Trgovačkog društva, www.rijeka-plus.hr.

 

 

Članak 36.

                                                                                  

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“, osim odredbe članka 14. ovih Općih uvjeta u dijelu koji se odnosi na kupnju jedne ili više cjelodnevnih parkirnih karti unaprijed, koja stupa na snagu danom uvođenja navedene mogućnosti od strane Trgovačkog društva.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               Direktor
                                                                                                                                                                   Željko Smojver, v.r.