TD RIJEKA plus d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: 10. svibnja 2019.

Godina VI - broj 10.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) direktor trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 29. travnja 2019. godine, donio je

 

 

OPĆE UVJETE
isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili
parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti), uređuju uvjeti isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i obveze isporučitelja usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

Pojam površina javne namjene određen je zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

 

 

Članak 2.

 

Poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke obavlja trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo) na temelju naredbe za premještanje vozila izdane od strane policijskog službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili prometnog redara.

Nepropisno zaustavljena ili parkirana vozila iz stavka 1. ovoga članka premještaju se na ograđeno područje za čuvanje vozila čiju lokaciju određuje Trgovačko društvo.

 

 

Članak 3.

 

Korisnik usluge je vlasnik vozila i/ili primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu, a nad čijim su vozilom započete radnje premještanja ili je ono premješteno sukladno ovim Općim uvjetima.

 

 

II. UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE TE MEĐUSOBNA PRAVA I
OBVEZE TRGOVAČKOG DRUŠTVA I KORISNIKA USLUGE

 

 

Članak 4.

 

Započetim radnjama premještanja, odnosno premještanjem nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke sukladno ovim Općim uvjetima, korisnik javnog parkirališta sklapa sa Trgovačkim društvom ugovor o isporuci usluge i pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta.

 

 

Članak 5.

 

Premještanje nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila smatra se započetim ako je izdana naredba za premještanje vozila i ako je specijalno vozilo „pauk“ kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok specijalno vozilo „pauk“ ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.

 

 

Članak 6.

 

Trgovačko društvo koje je nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo premjestilo na temelju naredbe za premještanje vozila izdane od strane policijskog službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili prometnog redara, isto će premjestiti na ograđeno područje iz članka 2. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

Korisnik usluge dužan je preuzeti vozilo u roku od osam dana od dana kada je vozilo premješteno.

Ako korisnik usluge ne preuzme premješteno vozilo u roku iz stavka 2. ovoga članka, Trgovačko društvo će o izvršenom premještaju vozila pisanim putem obavijestiti korisnika usluge.

Prilikom preuzimanja premještenog vozila od strane korisnika usluge, Trgovačko društvo sastavlja zapisnik o preuzimanju vozila koji se uručuje korisniku usluge.

 

 

 

III. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE

 

 

Članak 7.

 

Korisnik usluge dužan je platiti troškove započetog premještanja, premještanja i čuvanja (ležarine) nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila.

Iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđen je Cjenikom iz članka 9. ovih Općih uvjeta.

Korisnik usluge za čije je nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo vozilo na temelju naredbe za premještanje vozila izdane od strane policijskog službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili prometnog redara određeno premještanje koje nije izvršeno (započeto premještanje vozila), plaća 50% od utvrđenog iznosa troška premještanja vozila.

Korisnik usluge koji ne preuzme vozilo u roku od 24 sata od izvršenog premještanja vozila plaća troškove čuvanja vozila (ležarinu).

 

 

Članak 8.

 

Prilikom preuzimanja premještenog vozila od strane korisnika usluge, Trgovačko društvo korisniku usluge izdaje račun za troškove iz članka 7. stavka 1. ovih Općih uvjeta.

Račun iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio zapisnika o preuzimanju vozila.

Trgovačko društvo može izdati korisniku usluge račun sa odgodom plaćanja od osam dana.

 

 

Članak 9.

 

Cjenik troškova započetog premještanja, premještanja i čuvanja (ležarine) nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila donosi Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Trgovačkog društva, www.rijeka-plus.hr.

 

 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE      

 

 

Članak 10.

 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“ i na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr, te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Trgovačkog društva, www.rijeka-plus.hr.

 

 

Članak 11.

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

                                                                                                                                                                            Direktor
                                                                                                                                                                Željko Smojver, v.r.