GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: 10. svibnja 2019.

Godina VI - broj 10.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. i 123/17), članka 12. Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. travnja 2019. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg doma “Tić” Rijeka

 

 

 

I.

 

U Upravno vijeće Dječjeg doma “Tić” Rijeka od strane osnivača imenuju se:

  1. Jasna Kalanj,
  1. Nataša Jelenić Herega,
  1. Davorka Guštin.

           

           

 II.

 

 U Upravno vijeće Dječjeg doma “Tić” Rijeka od strane roditelja ili skrbnika Korisnika Dječjeg doma “Tić” Rijeka imenuje se:

            – Slavica Brusić.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/34-43
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 29. travnja 2019.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.