GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: 10. svibnja 2019.

Godina VI - broj 10.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke, koje je utvrdila Uprava TD RIJEKA plus d.o.o. dana 12. travnja 2019. godine.

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/61
URBROJ: 2170-01-16-00-19-3
Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.