GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: 17. svibnja 2019.

Godina VI - broj 11.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 17. svibnja  2019. godine sljedeću

 

 

 O D L U K U

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom stavljaju se van snage:

– Odluka o određivanju lokacija za smještaj nepropisno parkiranih vozila (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 55/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 5/15) i

– Odluka o visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/14).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke.

 

KLASA: 023-01/19-04/40-45

URBROJ: 2170/01-15-00-19-1

Rijeka, 17. svibnja 2019.

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.