KD KOZALA d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 21. ožujka 2019.

Godina VI - broj 6.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) direktorica Komunalnog društva KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 01. ožujka 2019. godine, donijela je

 

 

 

OPĆE UVJETE
isporuke komunalne usluge
ukopa pokojnika unutar groblja

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

Komunalno društvo KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge, Rijeka, Braće Hlača 2/a, OIB: 54154102647 (u daljnjem tekstu: KD KOZALA d.o.o.) uslugu isporučuje na grobljima na području grada Rijeke kojima upravlja sukladno općem aktu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) kojim se uređuju groblja.

 

 

 

Članak 2.

 

Bitni pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta jesu:

– groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura,

– isporučitelj usluge na grobljima na području grada Rijeke je KD KOZALA d.o.o.,

– korisnik usluge je osoba koja s isporučiteljem usluge ugovara korištenje usluge, a koja ne mora ujedno biti i korisnik grobnog mjesta,

– korisnik grobnog mjesta je osoba kojoj je grobno mjesto dano na korištenje sukladno općem aktu Grada kojim se uređuju groblja,

– usluge podrazumijevaju ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja sukladno propisima,

– ispraćaj je posljednji ispraćaj pokojnika koji započinje izlaskom iz mrtvačnice, a završava ukopom u grobno mjesto,

– ukop je priprema i uređenje grobnog mjesta te polaganje pokojnika ili posmrtnih ostataka u grobno mjesto.

 

 

 

II. UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE

 

 

 

Članak 3.

 

KD KOZALA d.o.o. uslugu isporučuje sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, zakonu kojim se uređuju groblja i ovim Općim uvjetima.

 

 

Članak 4.

 

Za isporuku usluge KD KOZALA d.o.o. mora raspolagati sa:

– odgovarajućim prostorijama i objektima,

– prostorima sa rashladnim komorama,

– uređenom mrtvačnicom s odrom za smještaj lijesa ili urne,

– odgovarajuće opremljenim radnicima,

– kolicima za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka i vijenaca do mjesta ukopa,

– opremom, priborom i alatom za pripremu i obavljanje usluge.

 

 

Članak 5.

 

Pravo ukopa na grobljima iz članka 1. stavka 2. ovih Općih uvjeta imaju osobe sukladno ovim Općim uvjetima.

Pravo ukopa na općem polju imaju, u pravilu, osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području grada Rijeke.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na općem polju ukapaju se i osobe neutvrđenog identiteta, kao i osobe bez obitelji odnosno čija je obitelj nepoznata ili je nepoznatog boravišta, a umrle su na području grada Rijeke.

Trošak ukopa osoba iz stavka 3. ovoga članka snosi Grad, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

 

 

Članak 6.

 

U grobno mjesto na općem polju može se ukopati samo jedan pokojnik.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u grobno mjesto na općem polju može se ukopati umrla majka s mrtvorođenčetom.

 

 

Članak 7.

 

Ukop na općem polju obavlja se na vrijeme od 15 godina.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ukop djeteta do 10 godina starosti obavlja se na vrijeme od 10 godina.

 

 

Članak 8.

 

Pravo ukopa u Aleji hrvatskih branitelja imaju osobe sukladno zakonu kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Članak 9.

 

Depozitorij je grobno mjesto koje se ne dodjeljuje na korištenje, a u kojem KD KOZALA d.o.o. na temelju zahtjeva korisnika usluge obavlja ukop pod sljedećim uvjetima:

– ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području grada Rijeke, a nema osigurano grobno mjesto ili

– ako će pokojnik ili posmrtni ostaci biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop.

Za ukop u depozitorij KD KOZALA d.o.o. plaća se mjesečna naknada na temelju ispostavljenog računa, čiju visinu utvrđuje uprava KD KOZALA d.o.o. uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Ukop u depozitorij može se izvršiti samo u dvostrukom (limenom i drvenom) lijesu.

Ukop u depozitorij može trajati najdulje godinu dana računajući od dana ukopa.

Nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka, KD KOZALA d.o.o. će ukopati pokojnika ili posmrtne ostatke na opće polje na trošak korisnika usluge.

 

 

Članak 10.

 

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavlja se sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.

Iskop (ekshumacija) umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka može se obaviti:

– na temelju zahtjeva zainteresirane osobe uz odobrenje nadležnog tijela, a radi premještaja u drugo grobno mjesto,

– po službenoj dužnosti, radi redovitog prekopa ili postupanja po odluci nadležnog tijela.

Iskopu umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka mogu nazočiti osobe koje su isti zatražile.

Osim u slučaju redovitog prekopa grobnog mjesta te zbrinjavanja posmrtnih ostataka u slučaju odricanja korisnika grobnog mjesta od prava korištenja grobnog mjesta i posmrtnih ostataka sukladno općem aktu Grada kojim se uređuju groblja, iskop i prijenos pokojnika odnosno posmrtnih ostataka u zajedničku kosturnicu nije dozvoljen.

 

 

 

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE KD KOZALA d.o.o. I KORISNIKA USLUGE

 

 

Članak 11.

 

KD KOZALA d.o.o. se obvezuje izvršiti uslugu za korisnika usluge u svemu sukladno propisima, pravilima struke i uz dužni pijetet prema pokojniku.

KD KOZALA d.o.o. dužno je osigurati da se opraštanje od pokojnika obavi prema prethodno iskazanoj želji pokojnika, ukoliko je ista poznata, odnosno prema želi obitelji pokojnika ili prema želji korisnika usluge te u skladu sa propisima.

 

 

Članak 12.

 

Ukop se obavlja na temelju pisanog naloga korisnika usluge, a potpisuju ga korisnik usluge i ovlaštena osoba KD KOZALA d.o.o.

Ovlaštena osoba KD KOZALA d.o.o. prilikom zaprimanja naloga korisnika usluge za ukop dužna je korisniku usluge pružiti sve potrebne informacije vezane uz organizaciju ukopa, kao i ponuditi mu kompletnu uslugu u svezi ukopa.

Po postignutom dogovoru o usluzi, korisnik usluge potpisuje nalog čime se ugovor o isporuci usluge smatra sklopljenim, a korisnik usluge pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta te na ispostavu računa za dogovorenu uslugu.

 

 

Članak 13.

 

Korisnik usluge obvezuje se KD KOZALA d.o.o. dostaviti urednu dokumentaciju za ukop sukladno propisima te dati istinite podatke potrebne za isporuku usluge i to:

– podatke o umrloj osobi,

– podatke o korisniku usluge,

– podatke o grobnom mjestu u kojem želi da se obavi ukop.

 

 

Članak 14.

 

Ukoliko korisnik usluge raspolaže grobnim mjestom za ukop pokojnika (grobno mjesto pokojnika, vlastito grobno mjesto), tada će zajedno sa ovlaštenom osobom KD KOZALA d.o.o. identificirati grobno mjesto u koje će se ukopati pokojnik te dati pisanu suglasnost za ukop u identificirano grobno mjesto.

U slučaju da korisnik usluge nije u mogućnosti osobno poduzeti radnje iz stavka 1. ovoga članka, isti može drugoj osobi dati punomoć za poduzimanje navedenih radnji u ime i za račun korisnika usluge, ovjerenu od nadležnog tijela.

Za ukop u grobno mjesto člana obitelji korisnika grobnog mjesta ili treće osobe potrebna je prethodna pisana suglasnost korisnika grobnog mjesta, a u slučaju sukorisništva grobnog mjesta suglasnost svih korisnika grobnog mjesta.

Suglasnost iz stavka 3. ovoga članka daje se osobno u službenim prostorijama KD KOZALA d.o.o. ili se dostavlja KD KOZALA d.o.o. pisanim putem s ovjerenim potpisima svih korisnika grobnog mjesta.

 

 

Članak 15.

 

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon isteka roka od 15 godina odnosno 30 godina od zadnjeg ukopa, ovisno o vrsti grobnog mjesta utvrđenog aktom KD KOZALA d.o.o. kojim se uređuju prostorno – tehnički uvjeti na grobljima, sve pod uvjetom da su se stekli sanitarni uvjeti za sabiranje i zbrinjavanje posmrtnih ostataka.

U grobna mjesta za urne, urna se može položiti bez obzira na to kada je položena prethodna urna.

 

 

Članak 16.

 

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, pravo korištenja grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici utvrđeni pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju.

Ako se do donošenja pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju ukaže potreba za ukopom u grobno mjesto iz stavka 1. ovoga članka, ukop se neće obavljati.

 

 

Članak 17.

 

Ukoliko korisnik usluge ne raspolaže grobnim mjestom za ukop pokojnika, isti najprije na propisanom obrascu KD KOZALA d.o.o. podnosi zahtjev za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i zajedno sa ovlaštenom osobom KD KOZALA d.o.o. odabire grobno mjesto u koje će se izvršiti ukop.

Za odabrano grobno mjesto korisniku usluge izdaje se rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, sukladno općem aktu Grada kojim se uređuju groblja.

 

 

Članak 18.

 

Ukoliko se usluga dogovara za korisnika grobnog mjesta, tada uslugu dogovaraju članovi njegove obitelji ili punomoćnik.          

 

 

Članak 19.

 

Prije izlaganja pokojnika u odarnici, mora biti ishodovana dozvola mrtvozornika za ukop pokojnika.

Pokojnik se izlaže u drvenom lijesu i mora biti odjeven.

Posmrtni ostaci kremiranog pokojnika izloženi su u urni.

Nije dozvoljeno obavljanje posmrtnog obreda nad otvorenim lijesom s pokojnikom.

           

 

Članak 20.

 

Ispraćaj pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta obavlja ovlaštena osoba KD KOZALA d.o.o.

Ukopu pokojnika obvezno prisustvuje ovlaštena osoba KD KOZALA d.o.o. radi nadzora nad provedbom ukopa, u smislu nadzora nad tehničkim uvjetima i evidentiranja ukopa.

Ukoliko se prilikom ukopa mora pomaknuti oprema ili uređaj grobnog mjesta ili okolnih grobnih mjesta, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi korisnik usluge.

KD KOZALA d.o.o. vodi Grobni očevidnik i registar umrlih osoba sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuje vođenje grobnog očevidnika i registra umrlih osoba.

 

 

Članak 21.

 

Ukop se obavlja svakog radnog dana od ponedjeljka do petka, u radnom vremenu koje određuje KD KOZALA d.o.o. aktom iz članka 23. ovih Općih uvjeta.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na zahtjev korisnika usluge KD KOZALA d.o.o. može obaviti ukop i van radnog vremena određenog sukladno stavku 1. ovoga članka te subotom, u suglasju sa aktom iz članka 23. ovih Općih uvjeta.

Ukop se ne obavlja na dan 2. studenog te u dane blagdana i neradnih dana određenih zakonom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.     

 

Članak 22.

 

Vremenski termini u kojima je mrtvačnica na groblju otvorena za izlaganje i ispraćaj pokojnika određeni su aktom iz članka 23. ovih Općih uvjeta.

 

 

Članak 23.

 

Aktom KD KOZALA d.o.o. kojim se određuju pravila ponašanja na groblju, uređeno je vrijeme posjeta grobljima, radno vrijeme u kojem se obavlja ukop, ponašanje koje se smatra zabranjenim na groblju, izvođenje radova i pružanje određenih usluga na groblju od strane drugih pravnih ili fizičkih osoba te postupanje s izgubljenim i nađenim stvarima na groblju.

 

 

Članak 24.

 

KD KOZALA d.o.o. ne odgovara za odlaganje termina ukopa ukoliko je isto vezano za termin kremacije.

 

 

 

 IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA USLUGE

 

 

Članak 25.

 

Cijene usluge utvrđene su Cjenikom koji donosi uprava KD KOZALA d.o.o. uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama KD KOZALA d.o.o., www.kd-kozala.hr.

 

 

Članak 26.

 

Sukladno Cjeniku iz članka 25. ovih Općih uvjeta, KD KOZALA d.o.o za ugovorenu uslugu korisniku usluge obračunava cijenu usluge te ispostavlja račun koji sadrži rok dospijeća i način plaćanja usluge.

 

 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 27.

 

Akt iz članka 23. ovih Općih uvjeta uskladit će se sa odredbama ovih Općih uvjeta u roku od 60 dana od dana njihovog stupanja na snagu.

 

 

Članak 28.

 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr, te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama KD KOZALA d.o.o., www.kd-kozala.hr.

 

 

Članak 29.

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Direktorica
                                                                                              Nives Torbarina, v.r.