GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 29. ožujka 2019.

Godina VI - broj 7.Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka zadužit će se putem dugoročnog kunskog kredita do iznosa od 18.655.949,00 kuna za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih u članku 3. ove Odluke i planiranih u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18) kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3A.

 

 

Članak 2.

 

Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

Dugoročni kredit u kunama bez valutne klauzule

Iznos glavnice kredita:

Do 18.655.949,00 kuna

Način i rok korištenja kredita:

Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) u roku od 12 mjeseci od sklapanja ugovora o kreditu

Poček:

6 mjeseci, nakon iskorištenja kredita

Rok otplate kredita:

10 godina, nakon isteka počeka

Način otplate glavnice kredita:

U 120 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospijeće prve rate 31. siječnja 2021. godine

Nominalna kamatna stopa (interkalarna, u počeku i u periodu otplate):

1,27% godišnje, fiksna

Obračun kamate:

Mjesečno, na zadnji dan svakog mjeseca

Metoda obračuna kamate:

Proporcionalna metoda na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 365/366 dana u godini

Efektivna kamatna stopa:

1,32% godišnje

Ukupan trošak kamata (za vrijeme korištenja, počeka i otplate):

1.421.455,35 kuna

Naknada za obradu kredita:

0,25% odnosno 46.639,87 kuna

Naknada za rezervaciju sredstava:

Nema

Instrumenti osiguranja kredita:

Jedna (1) izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) Grada Rijeke na iznos glavnice kredita, s pripadajućim naknadama, troškovima i kamatama, potvrđena kod javnog bilježnika.

 

 

Članak 3.

 

Kreditnim sredstvima iz članka 2. ove Odluke financirat će se realizacija sljedećih kapitalnih projekata Grada Rijeke:

– K136284 Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić,

– K136285 Energetska obnova OŠ Gornja Vežica,

– K136270 Energetska obnova OŠ Pehlin,

– K136272 Energetska obnova PPO Vidrice,

– K136273 Energetska obnova PPO Belveder,

– K136291 Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke.

 

 

Članak 4.

 

Grad Rijeka će s ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka sklopiti ugovor o kreditu pod uvjetima iz članka 2. ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 87. Zakona o proračunu.

 

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora iz članka 4. ove Odluke.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/35
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. ožujka 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.