GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Godina VI - broj 5.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 222/5 površine 92 m2, upisanoj u z.k.ul. PI, k.o. Plase, koja sukladno Odluci o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo (Službene novine Primorskogoranske županije broj 19/02 i 13/08) i suglasnosti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-02/18-01/872; URBROJ: 2170/01-01-10-18-2 od 5. prosinca 2018. godine, predstavlja dio građevne čestice planske oznake S-18.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.