GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Godina VI - broj 5.Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka i Komunalno društvo KOZALA društvo s ograničenom odgovornošću za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge Rijeka, Braće Hlača 2/a, OIB: 54154102647 (u daljnjem tekstu: KD KOZALA d.o.o.) sklopit će ugovor o prijenosu prava vlasništva, kako slijedi:

– nekretnine označene kao k.č.br. 1419, upisane u zk.ul.br. 2593 k.o. Drenova opisane kao zemljište pod upravnom zgradom, mrtvačnicom i gospodarskom zgradom i dvorište, ukupne površine 17.594 m2,

– ulaganja u svezi pripremnih radova za potrebe izgradnje I faze Centralnog objekta na Centralnom gradskom groblju Drenova.

 

 

Članak 2.

 

Vrijednost nekretnine iz članka 1. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke iznosi 5.014.290,00 kuna, a vrijednost ulaganja u svezi pripremnih radova iz članka 1. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke iznosi 2.962.883,07 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Utvrđuje se da će Grad Rijeka s osnova provedbe ove Odluke povećati svoj ulog u temeljnom kapitalu KD KOZALA d.o.o. u ukupnom iznosu od 7.977.100,00 kuna.

 

 

Članak 4.

           

Sve troškove u svezi sklapanja ugovora za provedbu ove Odluke snosit će KD KOZALA d.o.o.

 

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih pravnih radnji te za sklapanje ugovora sa KD KOZALA d.o.o. u svrhu provedbe ove Odluke.

 

 

Članak 6.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva KLASA: 021-05/18-01/184, URBROJ: 2170-01-16-00-18-2 od dana 18. prosinca 2018. godine.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/28
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.