GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Godina VI - broj 5.Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/12 i 63/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Vijeća
za davanje koncesijskih odobrenja

 

I.

Razrješuje se Vesna Martić, predstavnica Grada Rijeke iz Odjela gradske uprave za poduzetništvo, dužnosti članice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

 

II.

Imenuje se Silvija Miklić, predstavnica Grada Rijeke iz Odjela gradske uprave za poduzetništvo, za članicu Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/30
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.