GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Godina VI - broj 5.Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika predsjednice Stručnog povjerenstva
za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Vesna Martić, mag. oec, predstavnica Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, dužnosti članice Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke.

 

 

II.

 

Imenuje se Silvija Miklić, mag.iur., predstavnica Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, za članicu Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke.

 

 

III.

 

Razrješuje se Dejan Mavrinac, dipl.iur, predstavnik Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za komunalni sustav, dužnosti zamjenika predsjednice Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke.

 

 

IV.

 

Imenuje se Milka Samaržija Tomičić, dipl. iur., predstavnica Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za komunalni sustav, za zamjenicu predsjednice Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke.

 

 

V.

 

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/31
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.