GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 5. ožujka 2019.

Godina VI - broj 4.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o pristupanju Grada Rijeke
Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka pristupa Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da potpiše Pristupnicu o pristupanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, koja čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/33
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

 Pristupnica o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju