GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Godina VI - broj 5.Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr. i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina

 

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Sporazum o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina kojim Grad Rijeka ustupa Republici Hrvatskoj nekretnine procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 49.171.131,48 kuna, na ime djelomičnog namirenja duga Grada Rijeke prema Republici Hrvatskoj u iznosu od 74.256.062,96 kuna.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke potpisat će, u ime Grada Rijeke, Sporazum iz članka 1. ove Odluke sa Republikom Hrvatskom, Ministarstvom državne imovine.

Sporazum iz stavka 1. ovoga članka čini sastavni dio ove Odluke i nije predmet objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/17
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.