GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 5. ožujka 2019.

Godina VI - broj 4.Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
otpada odbačenog u okoliš na području grada Rijeke

 

 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Rijeke.

 

Članak 2.

 

Nepropisno odbačenim otpadom, u smislu ove Odluke, smatra se otpad koji nije odložen u skladu s općim aktom Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke, općim aktom Grada kojim se uređuje komunalni red i propisima.

 

 

 

II. MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA

 

 

 

Članak 3.

 

Pod mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada smatra se:

– uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

– uspostava sustava evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području grada Rijeke,

– provođenje redovitog terenskog nadzora od strane Grada, Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije za komunalno redarstvo (u daljnjem tekstu: komunalno redarstvo) radi utvrđivanja postojanja nepropisno odbačenog otpada i poduzimanje daljnjih mjera u okviru nadležnosti komunalnog redarstva,

– izobrazno-informativne aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom.

 

 

Članak 4.

 

Grad je obvezan uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu dostavljaju se na sljedeće načine:

– putem obrasca objavljenog na mrežnim stranicama Grada: www.rijeka.hr,

– putem elektronske pošte na adresu komunalno.dezurstvo@rijeka.hr,

– putem svih drugih oblika pisanih obavijesti,

– putem telefona na besplatni broj telefona Dežurnog centra komunalnog redarstva 0800 51 00,

– osobno u prostorijama komunalnog redarstva, na adresi Rijeka, Dolac 8,

– putem aplikacije za mobilne telefone (Android i iOS platforma).

Popunjeni obrazac iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka i pisana obavijest iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka predaju se osobno u pisarnici Grada ili putem pošte Gradu, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel), na adresi Rijeka, Titov trg 3.

 

Članak 5.

 

Grad vodi Evidenciju lokacija onečišćenih otpadom na području grada Rijeke.

U Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka unose se podaci o lokacijama onečišćenim otpadom, količini otpada, izvršenim nadzorima komunalnih redara, izdanim rješenjima te ostali potrebni podaci.

Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka vodi i kontinuirano održava Odjel.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka uskladit će se s aplikacijom za evidenciju lokacija odbačenog otpada koja je sastavni dio Informacijskog sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

 

Članak 6.

 

Radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada provodi se redoviti nadzor od strane komunalnog redarstva.

Nadzor nad evidentiranim lokacijama provodi se najmanje dva puta godišnje, a na lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo odbacivanje otpada nadzor se provodi češće, u skladu s potrebama.

O izvršenom nadzoru vodi se zapisnik koji čini sastavni dio Evidencije iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.

 

Članak 7.

 

Grad osigurava izobrazno-informativne aktivnosti u svezi pravilnog gospodarenja otpadom.

Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode se:

– objavom informacija na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr i na mrežnim stranicama Komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714 (u daljnjem tekstu: Čistoća), www.cistoca-ri.hr,

– suradnjom sa Čistoćom u različitim oblicima promidžbe putem sredstava javnog priopćavanja, tiskanja i dijeljenja letaka, brošura, vodiča i slično,

– podržavanjem i/ili sufinanciranjem nevladinih udruga u provedbi projekata iz područja gospodarenja otpadom,

– podržavanjem ili provedbom akcija prikupljanja otpada,

– na druge odgovarajuće načine.

 

 

 

III. MJERE ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

 

 

Članak 8.

 

Radi uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje tog otpada vlasniku nekretnine na kojoj je odbačen otpad, odnosno posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odbačen na tom području (dobru) ili osobi koju je zatekao da odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom.

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina odbačenog otpada u m3 ili tonama, obveznik uklanjanja otpada te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana zaprimanja rješenja.

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je otpad odbačen na nekretnini, a obveznik uklanjanja otpada ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Primorsko – goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

 

Članak 9.

 

Ako se obveznik uklanjanja otpada odbačenog u okoliš ne može utvrditi ili ako komunalni redar utvrdi da obveza utvrđena rješenjem iz članka 8. stavka 1. ove Odluke nije izvršena u određenom roku, Grad je dužan o svojem trošku osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

Grad ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada iz stavka 1. ovoga članka od obveznika uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, ako je obveznik poznat.

 

 

Članak 10.

 

Mjere i postupci za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na površinama javne namjene na području Grada i na zemljištu u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe propisani su u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

 

 

Članak 11.

 

Grad je u obvezi podatke utvrđene rješenjem iz članka 8. stavka 1. ove Odluke mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada koju vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, u suglasju sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom.

 

Članak 12.

 

Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) obvezan je do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, Gradskom vijeću Grada podnijeti izvješće o lokacijama, količini i troškovima uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Grada uklonjenog temeljem ove Odluke ili općeg akta Grada kojim se uređuje komunalni red.

 

 

Članak 13.

 

Na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na temelju izvješća Gradonačelnika iz članka 12. ove Odluke, provode se posebne mjere sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada, i to kako slijedi:

– postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama koje odredi Odjel,

– postavljanje fizičkih prepreka kojima se onemogućuje pristup na određene lokacije (rampe, barijere, ograde i slično),

– postavljanje video nadzora,

– pojačani nadzor komunalnog redarstva.

 

 

Članak 14.

 

Sredstva za provedbu svih mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš osiguravaju se u proračunu Grada.

 

 

 

IV. KAZNENE ODREDBE

 

 

Članak 15.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba za koju se rješenjem komunalnog redara iz članka 8. ove Odluke utvrdi da je obveznik uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 16.

 

Za prekršaje propisane ovom Odlukom, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu u visini polovice točno određenog iznosa propisanog ovom Odlukom, naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde, u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.

 

 

Članak 17.

 

U provođenju nadzora na temelju ove Odluke komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom i općim aktom Grada kojim se uređuje komunalni red.

 

 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 18.

 

Aplikacija za mobilne telefone iz članka 4. stavka 2. podstavka 6. ove Odluke izradit će se i pustiti u upotrebu u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

 

Članak 19.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr.

 

 

Članak 20.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/21
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.