GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 5. ožujka 2019.

Godina VI - broj 4.Na temelju članka 7. stavka 2. podstavka 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (“Narodne novine” broj 2/19), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini (“Narodne novine” broj 2/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Rijeke u 2019. godini

 

 

 

Članak 1.

 

 

 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila te način financiranja za financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu, u iznosu od 15.851.97 kuna.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18), Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (“Narodne novine” broj 2/19) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini (“Narodne novine” broj 2/19).

 

 

 

Članak 2.

 

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

  1. Rashode za zaposlene u JVP Grada, u udjelu od 90/100 u odnosu na ukupni iznos, odnosno u iznosu od 14.260.000 kuna i
  2. Materijalne rashode za JVP Grada, u udjelu od 10/100 u odnosu na ukupni iznos, odnosno u iznosu od 1.591.974 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2019. godinu, a mjerilo je broj zaposlenika u JVP Grada (najmanje 140 vatrogasaca), utvrđen Planom zaštite od požara za područje grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15).

 

 

Članak 4.

 

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

– plaće,

– ostali rashodi za zaposlene,

– doprinosi na plaće.

 

 

Članak 5.

 

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

 

 

Članak 6.

 

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Grada:

– naknade troškova zaposlenima,

– rashodi za materijal i energiju,

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge),

– ostali nespomenuti rashodi (premija osiguranja).

 

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/22
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.