GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 29. ožujka 2019.

Godina VI - broj 7.Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17), članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu
privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene, nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe, za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja.

Ovom se Odlukom uređuje i davanje na korištenje i privremeno korištenje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu: pokretnine).

Sadržaj pojmova površina javne namjene te zemljište u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe određeni su odlukom kojom se uređuje komunalni red.

 

 

 

Članak 2.

 

Privremeni objekti, u smislu ove Odluke, jesu:

 1. kiosk,
 2. montažni objekt,
 3. pokretna naprava,
 4. ugostiteljska terasa,
 5. štand,
 6. ograda,
 7. predmeti za prikupljanje otpada, kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije,
 8. objekti i predmeti na stajalištu javnog gradskog prijevoza,
 9. oprema dječjeg igrališta,
 10. spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični predmeti.

 

 

Članak 3.

 

Reklamni predmeti, u smislu ove Odluke, jesu:

 1. transparent,
 2. reklamna zastava
 3. reklamni naziv,
 4. reklamni pano,
 5. reklamni logo,
 6. reklamna tenda,
 7. reklamni ormarić,
 8. reklamna vitrina,
 9. reklamni uređaj,
 10. reklamni stup,
 11. reklamna ograda,
 12. reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta,
 13. reklama na zaštitnom platnu građevinske skele.

Oglasni predmeti, u smislu ove Odluke, jesu:

 1. oglasni pano,
 2. oglasni stup,
 3. oglasni ormarić.

 

 

Članak 4.

 

Oprema i uređaji, u smislu ove Odluke, jesu tenda, reklama, plakat, spomen-ploča na građevinama i druga urbana oprema te klimatizacijski uređaji, dimovodni, zajednički antenski sustavi i drugi uređaji na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

 

 

Članak 5.

 

Sadržaj pojmova te uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te opreme i uređaja iz članaka 2., 3. i 4. ove Odluke određeni su općim aktom Grada kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

 

 

II. KORIŠTENJE POVRŠINE JAVNE NAMJENE, NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA I POKRETNINE

 

 

Članak 6.

 

Površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i pokretnine daju se na korištenje putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nekretnine u vlasništvu Grada za postavljanje opreme i uređaja iz članka 4. ove Odluke daju se na korištenje u suglasju sa općim aktom Grada iz članka 5. ove Odluke.

 

 

Članak 7.

 

Odluku o davanju na korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i pokretnine donosi Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na temelju provedenog natječaja.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Natječaj provodi Povjerenstvo.

Članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Gradonačelnik, na vrijeme od četiri godine.

Stalni sastav Povjerenstva čine tri člana te isti broj zamjenika, po jedan član iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel), Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

Gradonačelnik može za određeni natječaj dodatno imenovati parni broj članova Povjerenstva sa pripadajućim brojem zamjenika.

 

 

 

Članak 8.

 

Tekst natječaja utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela, izrađenog na temelju pisanih obrazloženih uputa upravnog tijela koje je nadležno sukladno predmetu natječaja.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr te se ističu na oglasnoj ploči Grada, Rijeka, Titov trg 3, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku.

Tekst natječaja iz stavka 1. ovoga članka sadrži naročito sljedeće:

 1. oznaku lokacije i površinu korištenja površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine koja se daje na korištenje te izvod iz odgovarajućeg plana lokacija,
 2. oznaku (vrstu i tehničke karakteristike) privremenog objekta, reklamnog predmeta ili oglasnog predmeta koji će se postaviti te djelatnost koja će se obavljati u/na privremenom objektu,
 3. odredbu o tome da se na lokaciji nalazi privremeni objekt uz odredbu o pravu prvenstva sukladno članku 14. ove Odluke, ukoliko je primjenjivo,
 4. početni iznos naknade za korištenje po m2,
 5. vrijeme trajanja korištenja,
 6. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,
 7. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj, kao i podatke o računu u korist kojeg se uplaćuje jamčevina,
 8. rok za podnošenje ponude na natječaj,
 9. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o davanju na korištenje,
 10. obvezu korisnika da o svom trošku ishodi lokacijsku dozvolu ili akt kojim se odobrava gradnja, ako su potrebni prema propisima kojima se uređuje gradnja ili drugi potreban akt u svezi korištenja sukladno posebnim propisima,
 11. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:

– kojemu je Grad u posljednje tri godine do dana objave natječaja otkazao ugovor o korištenju ili privremenom korištenju,

– koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja.

Iznos jamčevine iz stavka 3. točke 7. ovoga članka utvrđuje se:

– za vremenski period korištenja do jedne godine umnoškom trostrukog početnog iznosa naknade za korištenje po m2 i površine koja se daje na korištenje,

– za vremenski period korištenja iznad jedne godine u iznosu od 10% početnog godišnjeg iznosa naknade za korištenje, ali ne manje od 1.000,00 (slovima: tisuću) kuna.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi davanja na korištenje.

 

 

Članak 9.

 

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

 1. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti,
 2. ponuđenu naknadu za korištenje po m2 korištenja,
 3. dokaz o uplati jamčevine,
 4. ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja.

 

 

Članak 10.

 

Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

 

 

Članak 11.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći iznos naknade za korištenje.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude jednaki iznos naknade za korištenje, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Grada.

 

Članak 12.

 

Na temelju odluke Gradonačelnika, Grad i odabrani ponuditelj sklapaju ugovor o davanju na korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine u roku od 30 dana od donošenja odluke.           

Ugovor o davanju na korištenje u ime Grada sklapa Odjel na rok do pet godina.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka Gradonačelnik može, kada to ocjeni opravdanim, odobriti produženje ugovora o davanju na korištenje.

 

 

Članak 13.

 

Ugovor o davanju na korištenje osobito sadrži:

 1. ugovorne strane,
 2. ugovorenu djelatnost,
 3. odredbu o mogućnosti izmjene i/ili dopune ugovorene djelatnosti za vrijeme trajanja ugovora, kada se na korištenje daje površina javne namjene za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. stavka 1. točaka 1. i 2. ove Odluke,
 4. za slučaj dopune ugovorene djelatnosti za vrijeme trajanja ugovora, odredbu o obvezi plaćanja naknade za korištenje u 50% većem iznosu od ugovorene naknade,
 5. površinu korištenja površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine koja se postavlja na lokaciji,
 6. vrijeme trajanja korištenja,
 7. iznos naknade za korištenje, rok i način plaćanja,
 8. otkazni rok,
 9. odredbu o prestanku ugovora,
 10. rok za postavljanje pokretnine,
 11. odredbu da korisnik ne smije predmetnu površinu javne namjene, nekretninu u vlasništvu Grada i/ili pokretninu dati drugome na korištenje,
 12. odredbu da je korisnik dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka korištenja površinu javne namjene, nekretninu u vlasništvu Grada i/ili pokretninu dovesti u prvobitno stanje,
 13. odredbu o primopredaji površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine prilikom davanja na korištenje i nakon isteka korištenja,
 14. odredbu da je korisnik u slučaju prestanka ugovora dužan plaćati ugovorenu naknadu do primopredaje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine Gradu,
 15. odredbu da je korisnik suglasan da, u slučaju prestanka ugovora, ukoliko površinu javne namjene, nekretninu u vlasništvu Grada i pokretninu ne dovede u prvobitno stanje, isto učini Grad na njegov trošak.

 

 

Članak 14.

 

Ukoliko se po isteku ugovora o davanju na korištenje površine javne namjene sklopljenog na rok važenja od najmanje jedne godine, a na kojoj je postavljen kiosk, montažni objekt ili pokretna naprava raspiše natječaj, raniji korisnik koji sudjeluje na natječaju ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o davanju na korištenje ako:

 1. udovoljava svim uvjetima natječaja,
 2. je uredno ispunio sve obveze iz ugovora o davanju na korištenje i nema duga prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja,
 3. prihvati najviši iznos ponuđene naknade za korištenje.

 

 

Članak 15.

 

Ponuditelj koji ne sklopi ugovor o davanju na korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine u roku iz članka 12. stavka 1. ove Odluke nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o davanju na korištenje.

Ponuditelju koji sklopi ugovor o davanju na korištenje, jamčevina se uračunava u naknadu za korištenje.

 

 

Članak 16.

 

Ugovor o davanju na korištenje prestaje:

 1. istekom vremena na koje je sklopljen,
 2. smrću fizičke osobe odnosno prestankom pravne osobe korisnika,
 3. otkazom ugovora o davanju na korištenje od strane Grada,
 4. sporazumom Grada i korisnika o raskidu ugovora,
 5. raskidom ugovora od strane korisnika.

 

 

Članak 17.

 

Grad može otkazati ugovor o davanju na korištenje, bez obzira na ugovorene odredbe o trajanju korištenja, ako korisnik:

 1. ne započne koristiti površinu javne namjene, nekretninu u vlasništvu Grada i/ili pokretninu iz ugovora o davanju na korištenje u ugovorenom roku ili je prestane koristiti na vrijeme duže od 60 dana,
 2. ne postavi pokretninu sukladno aktu iz članka 5. ove Odluke i ugovoru o davanju na korištenje,
 3. ne plati naknadu za korištenje dva mjeseca uzastopno ili tri mjeseca tijekom jedne godine,
 4. u svim ostalim slučajevima ako se ne pridržava odredaba ove Odluke i ugovora o davanju na korištenje.

Grad može otkazati ugovor o davanju na korištenje i u slučaju potrebe uređenja površine javne namjene koja je predmet korištenja, odnosno radi privođenja namjeni nekretnine u vlasništvu Grada sukladno prostornim planovima.

Otkazni rok za otkaz ugovora o davanju na korištenje je 30 dana računajući od dana upućivanja pismena o otkazu.

U slučaju otkaza ugovora o davanju na korištenje iz razloga navedenih u stavku 2. ovoga članka, korisnik nema pravo tražiti od Grada naknadu štete i ostala eventualna potraživanja.

Grad može povući otkaz ugovora o davanju na korištenje ako korisnik površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine prije pokretanja ili u tijeku odgovarajućeg postupka otkloni razlog zbog kojeg mu je otkazan ugovor o davanju na korištenje te podmiri cjelokupno dugovanje naknade za korištenje, kamata, ostalih naknada i svih troškova u svezi korištenja površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine.

Odluku o povlačenju otkaza iz stavka 5. ovoga članka donosi Gradonačelnik.

U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, Grad i korisnik površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine svoje međusobne odnose uredit će dodatkom ugovoru o korištenju.

 

 

Članak 18.

 

Odjel može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg korisnika nasljednicima korisnika i pravnom slijedniku korisnika, pod uvjetom da nastave obavljati djelatnost iz ugovora o davanju na korištenje te da podmire odnosno reguliraju sva dugovanja i obveze koja je korisnik imao prema Gradu.

 

 

Članak 19.

 

Odjel može odobriti korisniku ustupanje ugovora o davanju na korištenje za postavljanje kioska ili montažnog objekta.

Ugovor se može ustupiti osobi koja je stekla u vlasništvo kiosk ili montažni objekt postavljen na površini javne namjene koja je predmet ugovora o davanju na korištenje koji se ustupa.

Ustupanje ugovora o davanju na korištenje iz stavka 1. ovoga članka dozvolit će se pod uvjetom da:

 1. se u kiosku ili montažnom objektu nastavlja obavljati djelatnost iz ugovora o davanju na korištenje,
 2. je dosadašnji korisnik podmirio sav dug prema Gradu s osnova ugovora o davanju na korištenje koji se ustupa, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga,
 3. novi korisnik nema nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada novi korisnik istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga novoga korisnika,
 4. da je kiosk ili montažni objekt postavljen sukladno uvjetima iz ugovora o davanju na korištenje.

 

 

III. PRIVREMENO KORIŠTENJE POVRŠINE JAVNE NAMJENE, NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA I POKRETNINE

 

 

Članak 20.

 

Iznimno od odredbe članka 6. ove Odluke, Grad može odobriti privremeno korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i pokretnine na temelju zahtjeva koji se podnosi Odjelu.

Privremeno korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i pokretnine može se odobriti u sljedećim slučajevima:

 1. za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, odgojno – obrazovne i slične prirode u kojima privremeni korisnik površine javne namjene ne ostvaruje prihod, na rok do sedam dana unutar jednog mjeseca,
 2. za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za promidžbu i aktivnosti slične naravi te u svrhu prezentacije proizvoda, snimanja reklamnih spotova, filmova i slično, na rok do sedam dana unutar jednog mjeseca,
 3. za postavljanje otvorenih ugostiteljskih terasa, na rok do jedne godine, a za postavljanje zatvorenih ugostiteljskih terasa, na rok do tri godine,
 4. za postavljanje reklamnih predmeta namijenjenih reklamiranju vlastitih proizvoda ili djelatnosti, na rok do sedam dana unutar jednog mjeseca,
 5. za isticanje izbornih plakata političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima, u svrhu njihove izborne promidžbe, dok traje izborna promidžba,
 6. za prodaju robe i/ili usluge iz pokretne naprave (pokretna prodaja) sukladno propisima kojima se uređuje trgovina, na rok do 20 dana i uz zadržavanje do jedan sat na površini korištenja površine javne namjene,
 7. za postavljanje štandova za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća u blizini gradskih groblja Grada povodom blagdana Svih Svetih.

U slučaju iz stavka 2. točke 1. ovoga članka, privremeno korištenje odobrava Odjel na temelju obrazloženog pisanog prijedloga upravnog tijela koje je nadležno prema postavljenom zahtjevu za privremeno korištenje.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 1. ovoga članka, privremeno korištenje površine javne namjene može se odobriti za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, odgojno – obrazovne i slične prirode u kojima privremeni korisnik površine javne namjene ostvaruje prihod sukladno propisima o trgovini. Privremeno korištenje iz ovoga stavka odobrit će se na temelju očitovanja upravnog tijela koje je nadležno prema postavljenom zahtjevu za privremeno korištenje.

U slučaju iz stavka 2. točke 7. ovoga članka, privremeno korištenje površine javne namjene odobrava se na temelju javnog poziva. Tekst javnog poziva utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela, a postupak i uvjeti javnog poziva objavljuju se na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr, te se ističu na oglasnoj ploči Grada, Rijeka, Titov trg 3, a obavijest o objavi javnog poziva objavljuje se u dnevnom tisku.

Javni poziv iz stavka 5. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke: oznaku i površinu korištenja površine javne namjene koja se daje na privremeno korištenje, vrijeme trajanja privremenog korištenja, posebne uvjete za korištenje površine javne namjene ukoliko je primjenjivo, rok do kojeg se podnosi zahtjev za privremeno korištenje, iznos naknade za privremeno korištenje po površini korištenja površine javne namjene, dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu i druge potrebne podatke.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, sklopit će se ugovor o privremenom korištenju, koji u ime Grada s korisnikom sklapa Odjel.

Privremeno korištenje pokretnine može se odobriti na način i pod uvjetima utvrđenim odlukom Gradonačelnika.

 

 

Članak 21.

 

Privremeno korištenje iz članka 20. ove Odluke neće se odobriti podnositelju zahtjeva koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga te osim kada podnositelj zahtjeva istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga podnositelja zahtjeva.

 

 

Članak 22.

 

U slučaju da se privremeno korištenje iz članka 20. ove Odluke ne odobrava iz razloga navedenog u članku 21. ove Odluke odnosno iz drugog razloga navedenog od strane upravnog tijela koje je nadležno sukladno postavljenom zahtjevu, odluku o tome donosi Gradonačelnik.

 

 

 

IV. KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE

 

Članak 23.

 

Grad može odobriti korištenje zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe, za postavu objekata, predmeta, opreme i uređaja, temeljem općeg akta Grada kojim se uređuje građevinsko zemljište.

Za odobrenje korištenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se zahtjev Gradu, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

V. NAKNADA ZA KORIŠTENJE

 

Članak 24.

 

Naknada za korištenje površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada utvrđuje se prema zoni i namjeni za koju se površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada daje na korištenje.

Površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada koje se daju na korištenje razvrstane su u zone.

Zona 1 obuhvaća: Jadranski trg, Ulicu Korzo, Ulicu Ante Starčevića, Jelačićev trg, Ulicu Pavla Rittera Vitezovića, Agatićevu ulicu, Ulicu Žrtava fašizma, Ulicu Frana Supila, Trg 128. brigade, te područje omeđeno tim ulicama, Gnambovu ulicu, Trg Republike Hrvatske, Ulicu Poštanski prolaz, Ulicu Bazarigov prolaz, Ulicu Riva, Trg 111. brigade i Trg Žabica.

Za određivanje zona 2, 3, 4, 5 i 6 primjenjuju se granice zona utvrđene odlukom kojom se uređuje komunalna naknada za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti.

 

 

Članak 25.

 

Početni iznos naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata po m2 iznosi:

 

R.br.

Vrsta privremenog objekta

ZONA

Dnevno, mjesečno po kuna/m2

1

2

3

4

5

 

6

1

Kiosk                               Montažni objekt           Pokretna naprava – pokretna radnja (osim u slučaju pokretne prodaje)

 

71,00

 

35,00

 

34,00

 

31,00

 

27,00

 

25,00

Mjesečno

2

Pokretna naprava – uslužna naprava, štand i slično

 

23,00

 

17,00

 

14,00

 

11,00

 

11,00

 

11,00

Dnevno

3

Pokretna naprava – naprava za zabavu, zabavni park

 

8,00

 

1,00

 

1,00

 

1,00

 

1,00

 

1,00

Dnevno

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, visina naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ove Odluke na području plaža (izvan pomorskog dobra) u razdoblju u kojem se ne obavlja djelatnost, odnosno od 1. siječnja do 31. svibnja i od 1. listopada do 31. prosinca, utvrđuje se u iznosu od 10% ugovorene naknade za korištenje površine javne namjene.

Početni iznos naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata u svrhu održavanja blagdanskih, prigodnih ili javnih događanja po m2 iznosi:

 

ZONA

Dnevno

1

2

3

4

5

6

20,00

8,00

6,00

5,00

5,00

5,00

kuna/m2 (najmanje 2m2)

 

 

 

 

Članak 26.

 

Početni iznos naknade za korištenje površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada za postavljanje reklamnih predmeta i oglasnih predmeta po m2 iznosi:

 

R.br.

Vrsta predmeta

ZONA

Dnevno, mjesečno, godišnje po kuna/m2

1

2

3

4

5

6

1

Transparent

 

11,00

 

6,00

 

4,00

 

3,00

 

2,00

 

2,00

Dnevno

2

Reklamna zastava

 

113,00

 

57,00

 

38,00

 

30,00

 

23,00

 

20,00

Mjesečno

3

Reklamni naziv Reklamni pano Reklamni logo Reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta

Reklama na zaštitnom platnu građevinske skele

 

47,00

 

24,00

 

16,00

 

13,00

 

9,00

 

9,00

Mjesečno

4

Reklamna tenda

 

38,00

 

30,00

 

19,00

 

11,00

 

8,00

 

7,00

Mjesečno

5

Reklamna ograda

 

57,00

 

28,00

 

19,00

 

15,00

 

11,00

 

10,00

Mjesečno

6

Reklamni ormarić   Reklamni uređaj Reklamni stup

 

1.701,00

 

851,00

 

567,00

 

454,00

 

340,00

 

300,00

Godišnje

7

Reklamna vitrina

 

1.134,00

 

567,00

 

378,00

 

302,00

 

227,00

 

200,00

Godišnje

 

Početni iznos naknade za korištenje reklamnih predmeta i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada po m2 iznosi:

 

R.br.

Vrsta predmeta

ZONA

Dnevno, mjesečno, godišnje po kuna/m2

1

2

3

4

5

6

1

Oglasni predmeti u vlasništvu Grada:   Oglasni pano    Oglasni stup     Oglasni ormarić

 

6,00

Mjesečno

2

Reklamni predmeti u vlasništvu Grada:   Reklamni ormarić Reklamni stup

 

2.382,00

 

1.191,00

 

794,00

 

635,00

 

476,00

 

326,00

Godišnje

 

 

 

Članak 27.

 

Visina naknade za korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i pokretnine utvrđuje se u postupku provođenja natječaja, s time da početna naknada za korištenje po m2 ne može biti niža od početnog iznosa naknade za korištenje utvrđene u člancima 25. i 26. ove Odluke. 

 

Članak 28.

 

Visina naknade za privremeno korištenje površine javne namjene za postavljanje ugostiteljske terase po m2 iznosi:

 

R.br.

Ugostiteljska terasa

ZONA

Mjesečno

1

2

3

4

5

6

1

Stalna

(od 1. siječnja do 31. prosinca)

 

70,0

 

45,00

 

35,00

 

20,00

 

15,00

10,00

kn/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sezonska

(od 1. travnja do 31. listopada)

90,00

60,00

45,00

23,00

17,00

12,00

kn/m2

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisnik sezonske terase može podnijeti zahtjev za produženjem ugovora o privremenom korištenju površine javne namjene za postavljanje ugostiteljske terase za razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, naknada će se obračunati u visini naknade za korištenje stalne ugostiteljske terase.

Ukoliko se na ugostiteljskoj terasi održava manifestacija (koncert, predstava i slično) za koju se naplaćuje ulaz, korisnik površine javne namjene je u obvezi, pored naknade iz stavka 1. ovoga članka platiti i naknadu iz članka 25. stavka 3. ove Odluke po danu korištenja.

Ukoliko je ugostiteljska terasa zatvorena, naknada će se obračunati u 60% većem iznosu od naknade za korištenje stalne ugostiteljske terase iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 29.

 

Visina naknade za privremeno korištenje površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada utvrđuje se kako slijedi:

– za slučajeve iz članka 20. stavka 2. točke 1. ove Odluke u visini početnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene iz članka 25. stavka 3. te za korištenje površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada iz članka 26. stavka 1. ove Odluke,

– za promidžbu i aktivnosti političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih kandidata u visini 50% početnog iznosa naknade za korištenje

– površine javne namjene iz članka 25. stavka 3. ove Odluke. Za izračun površine za korištenje površine javne namjene za promidžbu i

– aktivnosti političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih kandidata uzima se površina sukladno zahtjevu za korištenje površine javne namjene (pozornice, bine i slično),

– za slučajeve iz članka 20. stavka 2. točke 2. te članka 20. stavka 4. ove Odluke, izuzev promidžbe i aktivnosti političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih kandidata, u visini kako slijedi:

 

 

ZONA

Dnevno

1

2

3

4

5

6

25,00

20,00

15,00

10,00

10,00

10,00

kuna/m2 (najmanje 2m2)

 

– za slučajeve iz članka 20. stavka 2. točke 4. ove Odluke u visini početnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada iz članka 26. stavka 1. ove Odluke,

– za slučajeve iz članka 20. stavka 2. točke 5. ove Odluke u visini početnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada iz članka 26. ove Odluke,

– za slučajeve iz članka 20. stavka 2. točke 6. ove Odluke iznosi 100,00 kuna dnevno,

– za slučajeve iz članka 20. stavka 2. točke 7. ove Odluke u visini početnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene iz članka 25. stavka 1. ove Odluke.

 

Članak 30.

 

Za privremeno korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine u svrhu održavanja aktivnosti sportske, kulturne, tehničke, humanitarne, ekološke, odgojno – obrazovne i slične prirode koje su pod pokroviteljstvom Grada ili od značaja za Grad, ne plaća se naknada.

Privremeno korištenje iz stavka 1. ovoga članka odobrava Odjel na temelju obrazloženog pisanog prijedloga upravnog tijela koje je nadležno sukladno postavljenom zahtjevu za privremeno korištenje.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, sklopit će se ugovor o davanju na privremeno korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine koji u ime Grada s korisnikom sklapa Odjel.

U slučaju da se upravno tijelo koje je nadležno sukladno postavljenom zahtjevu za privremeno korištenje očituje da aktivnost iz stavka 1. ovoga članka nije od značaja za Grad, privremeno korištenje može se odobriti sukladno članku 20. stavku 2. točki 1. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, za privremeno korištenje iz stavka 1. ovoga članka u organizaciji Grada ne sklapa se ugovor.

U slučaju da se privremeno korištenje iz stavka 1. ovoga članka ne odobrava, odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 22. ove Odluke.

 

Članak 31.

 

Političkim strankama, koalicijskim listama i nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na izborima, Gradonačelnik može odobriti privremeno korištenje određenih površina javne namjene, nekretnina u vlasništvu Grada i pokretnina za isticanje izbornih plakata u svrhu njihove izborne promidžbe.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je u obvezi uplatiti garantni polog u iznosu koji utvrđuje Gradonačelnik.

Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je brinuti se o urednom izgledu izbornih plakata, a po isteku privremenog korištenja obvezan je predmet korištenja dovesti u prvobitno stanje.

Ukoliko korisnik ne postupi na način utvrđen u stavku 3. ovoga članka u roku od pet dana od dana završetka izbora, učinit će to Odjel na teret sredstava uplaćenog garantnog pologa.

Neutrošena sredstva garantnog pologa vraćaju se nakon uklanjanja plakata i dovođenja predmeta korištenja u prvobitno stanje.

 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 32.

 

Ugovori o davanju na korištenje/privremeno korištenje sklopljeni temeljem Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

 

Članak 33.

 

Opći akt iz članka 5. ove Odluke uskladit će se sa odredbama ove Odluke u roku od 90 dana od dana njezinog stupanja na snagu.

 

Članak 34.

 

Postupci započeti po odredbama Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15) dovršit će se prema odredbama te Odluke.

 

Članak 35.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15).

 

 

Članak 36.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/39
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. ožujka 2019.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.