GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 5. ožujka 2019.

Godina VI - broj 4.Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o komunalnom redu

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području grada Rijeke, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

 

 

Članak 2.

 

Ovom su Odlukom naročito propisane odredbe o:

– uređenju naselja,

– načinu uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za gospodarske i druge svrhe,

– uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

– održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene,

– prikupljanju, odvozu i postupanju sa prikupljenim komunalnim otpadom,

– uklanjanju snijega i leda,

– uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

– mjerama za provođenje komunalnog reda,

– kaznama za učinjene prekršaje.

 

 

Članak 3.

 

Pod površinom javne namjene iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke smatra se svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima.

Pod površinama iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ove Odluke, razumijevaju se:

– javne zelene površine: gradski parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, gradske šumice, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice, javni objekti i slične površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene površine,

– javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, pješačke i biciklističke staze, pješačke zone, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, nathodnici, mostovi, tuneli, nogostupi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste,

– nerazvrstane ceste te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

– javna parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

– kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj upotrebi,

– kopneni dijelovi na području plaža (izvan pomorskog dobra),

– površine unutar područja groblja koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine),

– neuređene površine javne namjene čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku,

– površine na kojima se sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

U slučaju spora o tome što se smatra površinom javne namjene, odluku donosi Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

 

 

Članak 4.

 

Pod zemljištem iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke smatra se zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje je izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje površina javne namjene, a nalazi se unutar granica grada Rijeke.

 

 

Članak 5.

 

Pod predmetima, u smislu ove Odluke, smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

Pod predmetima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se naročito:

 1. reklamni i oglasni predmeti (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamna vitrina, reklamni uređaj, reklamni stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele, oglasni pano, oglasni stup i oglasni ormarić),
 2. privremeni objekti (kiosk, montažni objekt, pokretna naprava, ugostiteljska terasa, štand, ograda),
 3. predmeti za prikupljanje otpada, kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije,
 4. objekti i predmeti na stajalištu javnog gradskog prijevoza,
 5. oprema dječjeg igrališta,
 6. spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični predmeti.

Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 2. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

 

 

II. UREĐENJE NASELJA

 

 

Članak 6.

 

Pod uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, razumijeva se:

– uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica, dvorišta zgrada i ograda u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv sa površina javne namjene,

– određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

 

Članak 7.

 

Uvjeti i način korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje predmeta iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te za postavljanje predmeta, opreme i uređaja iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke određeni su općim aktom Grada kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada.

 

 

 

Članak 8.

 

Uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje predmeta iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te predmeta, opreme i uređaja iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke na području grada Rijeke određeni su općim aktom Grada kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

 

Članak 9.

 

Imena ulica, trgova, parkova i stuba određuje Gradsko vijeće Grada (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnog odbora.

Ime iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljivo označeno pločom.

Natpisna ploča mora biti postavljena u suglasju s propisom kojim se uređuje način označavanja imena naselja, ulica i trgova.

Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem, kojeg određuje Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada.

Način označavanja i obilježavanja imena u smislu stavaka 3. i 4. ovoga članka određen je posebnim propisom.

Natpisne ploče nabavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada (u daljnjem tekstu: Odjel), a troškove nabave, postavljanja i održavanja natpisnih ploča snosi Grad.

Pločicu s brojem zgrade nabavlja, postavlja i održava vlasnik, odnosno suvlasnik stambenog i poslovnog objekta o svome trošku.

Vlasnik, odnosno suvlasnik stambenog i poslovnog objekta dužan je pločicu s brojem zgrade održavati i čistiti.

 

Članak 10.

 

Vanjski dijelovi zgrade (pročelje, balkon, terasa, lođa, ulazna vrata, prozori, prozorski otvori, žljebovi i drugi vanjski uređaji i oprema) moraju biti uredni i čisti.

Posuda s cvijećem izvan gabarita zgrade mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike kod zalijevanja cvijeća.

Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

 

 

Članak 11.

 

Po vanjskim dijelovima zgrada zabranjeno je šarati, crtati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati.

 

Članak 12.

 

Na prozorima i vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade koji su okrenuti prema javno prometnoj površini nije dozvoljeno vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade.

 

Članak 13.

 

Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema površini javne namjene, koja ne smije ometati korištenje javno prometne površine.

Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovoga članka mora biti uređena.

Na nekretninama koje su vidljive s površine javne namjene nije dozvoljeno uskladištenje niti odlaganje građevinskog i drugog krupnog otpada te raznog materijala (drva za ogrjev, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slično).

Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka, dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

 

 

Članak 14.

 

Vrt, voćnjak i druga slična površina ispred zgrade mora se ograditi.

Ograda na površini javne namjene mora biti izgrađena tako da se uklapa u okolni izgled dijela naselja.

 

Članak 15.

 

Predmeti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke moraju materijalnom obradom i oblikovanjem zadovoljavati kriterije tehničkih i tehnoloških standarda i biti estetski oblikovani te predstavljeni u skladu s izgledom okoline ili zgrade.

Predmeti iz stavka 1. ovoga članka moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale predmete treba obnoviti, zamijeniti ili ukloniti.

Troškove održavanja, čišćenja, zamjene i uklanjanja ovih predmeta snosi njihov vlasnik odnosno korisnik.

 

Članak 16.

 

Izlozi u poslovnim prostorima na području grada Rijeke trebaju biti uredni i čisti, osvijetljeni i primjereno dekorirani.

Izlog u smislu stavka 1. ovoga članka čini zastakljeni otvor u zidovima zgrade i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe ili koji služe za ugostiteljstvo, banku, agenciju, uredski prostor, obrtničku radnju ili drugu djelatnost.

Za dane blagdana i gradskih manifestacija izlozi moraju biti prigodno dekorirani.

 

 

Članak 17.

 

Ako se ploča sa nazivom tvrtke ili obrta ističe na pročelju zgrade, tvrtka mora biti napisana čitljivo na ploči koja je tehnički i estetski oblikovana i uredna.

 

 

Članak 18.

 

Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to određeno mjesto moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

 

Članak 19.

 

Površine javne namjene moraju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova grada Rijeke i pojedinih površina javne namjene, prometa i potreba građana.

 

Članak 20.

 

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete dužna je održavati objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti.

Javna rasvjeta mora u pravilu svijetliti cijele noći (u ljetnom razdoblju od 21,00 do 5,00 sati idućeg dana, a u zimskom razdoblju od 17,00 do 6,00 sati idućeg dana).

 

 

Članak 21.

 

Korištenje uređaja javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka moguće je samo na temelju odobrenja Odjela.

 

 

Članak 22.

 

Oštećivanje rasvjetnih tijela i uređaja javne rasvjete kažnjivo je prema odredbama ove Odluke.

 

Članak 23.

 

Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, dužne su održavati u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, košarice za otpad, opremu dječjih igrališta, javne satove, stajališta javnog gradskog prijevoza, fontane, vodoskoke, spomenike i skulpture, orijentacijske planove grada i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju urbanu opremu.

Urbanu opremu iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljeno uništavati, oštećivati te po njoj šarati ili je na drugi način prljati ili nagrđivati.

 

 

Članak 24.

 

Na važnijim trgovima i križanjima postavljaju se javni satovi.

Javne satove postavlja i održava Odjel sukladno članku 23. ove Odluke.

           

 

Članak 25.

 

Javni nužnici izgrađuju se na površinama javne namjene na kojima se okuplja ili zadržava veći broj građana.

Uz odobrenje Odjela, na javnoj površini dozvoljeno je postaviti kemijski WC.

Javni nužnici moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete i mora ih se održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Javni nužnici moraju, u pravilu, biti otvoreni tijekom cijeloga dana.

 

 

Članak 26.

 

Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje površina javne namjene vlasnik je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

 

Članak 27.

 

Stajališta javnog gradskog prijevoza moraju, u pravilu, biti natkrivena i opremljena klupama.

Stajališta javnog gradskog prijevoza moraju se održavati urednim i ispravnim, a svako oštećenje tog prostora mora biti u najkraćem roku uklonjeno.

Na stajalištima javnog gradskog prijevoza se obavezno postavljaju košarice za otpad i ističe vozni red.

 

Članak 28.

 

Javna zelena površina mora se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšava naselje i služi svrsi za koju je namijenjena.

 

 

Članak 29.

 

Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

– obnova biljnog materijala,

– podrezivanje stabala i grmlja,

– okopavanje i pljevenje grmlja i živice,

– košnja trave,

– gnojenje i folijarno prihranjivanje biljnog materijala koje raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),

– uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

– održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

– preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje tih biljnih štetnika te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,

– održavanje pješačkog puta i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, posuda, odnosno košarica za otpad, spremišta za alat, popločenja i slično),

– postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,

– postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

– obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene zelene površine,

– skidanje snijega s grana,

– uređenje i privođenje namjeni neuređene javne zelene površine.

 

 

Članak 30.

 

U naseljenim područjima grada Rijeke nije dozvoljeno držati životinje – kopitare, papkare i perad.

Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule.

Pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje.

Pod peradi smatraju se kokoši, pure, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač.

Zabrana držanja životinja iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na druge životinje koje se prema propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja smatraju domaćim životinjama.

 

 

Članak 31.

 

Na područjima grada Rijeke koja nisu obuhvaćena odredbom članka 30. stavka 1. ove Odluke, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete.

Odjel može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

 

Članak 32.

 

Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama propisani su općim aktom Grada kojim se određuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

 

 

III. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA
        ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE

 

 

Članak 33.

 

Predmeti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te predmeti, oprema i uređaji iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke smiju se postavljati na površinu javne namjene i drugu nekretninu u vlasništvu Grada isključivo na temelju općeg akta Grada kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada i općeg akta Grada kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Predmeti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te predmeti, oprema i uređaji iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke smiju se postavljati na nekretninu na području grada Rijeke u vlasništvu fizičke i pravne osobe isključivo na temelju općeg akta Grada kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

 

 

Članak 34.

 

Na površini javne namjene dozvoljeno je postavljati posude s ukrasnim biljem po odobrenju Odjela.

Vlasnik je obvezan posudu s ukrasnim biljem održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti, u protivnom ju je obvezan ukloniti.

 

Članak 35.

 

Unutar javne zelene površine dozvoljeno je postavljanje električnih, telefonskih, vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih vodova, na temelju odobrenja Odjela, uz obvezu izvoditelja radova da uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine.

Ako izvoditelj radova ne uspostavi prijašnje stanje u određenom roku, to će učiniti Odjel na teret izvoditelja radova.

Na javnoj zelenoj površini ne smiju se postavljati okna podzemnih instalacija, izuzev instalacija koje služe zelenoj površini, a temelji stupa zračnih vodova ne smiju biti vidljivi.

 

 

Članak 36.

 

Nije dozvoljeno iskrcavati, smještati i ukrcavati građevinski materijal, podizati skele i obavljati slične radove u građevinske svrhe na površini javne namjene bez odobrenja Odjela.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži uvjete pod kojima se mogu obavljati radovi i koristiti dijelovi površine javne namjene.

Korisnik odobrenja dužan je u roku od 24 sata obavijestiti Odjel o završetku radova.

Korisnik odobrenja obvezan je površinu javne namjene vratiti u prvobitno stanje.

Ako korisnik to ne učini, dovođenje površine javne namjene u prvobitno stanje obavit će Odjel na teret korisnika.

 

Članak 37.

 

Za iskrcaj ogrjeva te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi vlastito zemljište.

Privremeno se, za iskrcaj drva, može koristiti površina javne namjene na način da se ista ne oštećuje i da se ne ometa promet. Iskrcana drva moraju se složiti okomito na rub kolnika, tako da se ne ruše.

Gradsko vijeće može, u pojedinim dijelovima grada ili u pojedinim ulicama potpuno zabraniti ili vremenski ograničiti obavljanje radova iz stavka 2. ovoga članka.

Drva se moraju ukloniti najkasnije u roku od tri dana, a površina javne namjene mora se očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

 

Članak 38.

 

Ukrcaj i iskrcaj robe se prvenstveno obavlja na površinama koje nisu površine javne namjene.

U opravdanim slučajevima, ukrcaj i iskrcaj robe može se privremeno obaviti i površini javne namjene pod uvjetom da se ista ne oštećuje.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, roba se mora složiti tako da ne ometa promet i mora se odmah ukloniti.

 

 

Članak 39.

 

Ako se na površini javne namjene održava javna priredba ili skup, organizator javne priredbe ili skupa dužan je u roku od 48 sati po završetku javne priredbe odnosno skupa očistiti površinu javne namjene i prilaz istoj.

 

Članak 40.

 

Lokacije za prodaju na otvorenim prostorima (tržnice na malo, tržnice na veliko, prigodne prodaje, sajmovi, izložbe i sl.) kojima upravlja Grad određuje nadležno tijelo Grada sukladno propisima.

Pravne i fizičke osobe mogu obavljati prodaju proizvoda na otvorenim prostorima u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i ugostiteljstva te zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Na otvorenim prostorima kojima upravlja Grad nije dozvoljena prodaja čije je obavljanje zabranjeno na temelju rješenja nadležnog inspektora.

 

 

Članak 41.

 

Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na površinama javne namjene na odgovarajući se način primjenjuju i na zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe.

 

 

IV. UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I  DRUGIH POVRŠINA
       JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

 

Članak 42.

 

Javnim parkiralištem, u smislu ove Odluke, smatra se dio javno prometne površine namijenjen isključivo za parkiranje vozila i građevinski objekt namijenjen za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: javno parkiralište).

Uvjeti korištenja javnih parkirališta uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

 

Članak 43.

 

Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuju ceste te općem aktu Grada kojim se uređuju nerazvrstane ceste.

 

Članak 44.

 

Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na odgovarajući se način primjenjuju na javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene za parkiranje vozila.

 

 

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

 

 

Članak 45.

 

Pod održavanjem čistoće i čuvanjem površina javne namjene, u smislu ove Odluke, smatra se:

– čišćenje površina javne namjene,

– određivanje mjera za čuvanje površina javne namjene.

 

 

 

Članak 46.

 

Održavanje čistoće površina javne namjene osigurava Grad.

Čišćenje površina javne namjene obavlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714 (u daljnjem tekstu: Čistoća) temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće i Operativnog programa održavanja čistoće površina javne namjene kojeg donosi Čistoća, a odobrava Odjel.

Operativnim programom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se opseg, vrijeme, tehnologija, intenzitet i ostali uvjeti čišćenja površina javne namjene.

 

 

Članak 47.

 

Standard održavanja čistoće površina javne namjene određuje Odjel.

Izvanredno čišćenje površine javne namjene odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja površine javne namjene budu prekomjerno onečišćene te kada ih je iz drugih razloga potrebno izvanredno očistiti.

 

 

Članak 48.

 

Redovito i izvanredno čišćenje javnih parkirališta za čije se korištenje plaća naknada osigurava pravna ili fizička osoba koja upravlja javnim parkiralištem.

 

 

Članak 49.

 

Na površinama javne namjene postavljaju se košarice za otpad.

Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na stup na kojem se nalazi prometni znak, uređaj javne rasvjete, stup za isticanje zastave, drveće te na drugim mjestima na kojima nagrđuju izgled okoliša ili ometaju promet.

Postavljene košarice za otpad ne smiju se uništavati ili oštećivati.

 

 

Članak 50.

 

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektu uz površinu javne namjene dužna je svakodnevno čistiti dio površine javne namjene koji se onečišćuje obavljanjem njene djelatnosti.

 

 

Članak 51.

 

Na površini javne namjene nije dozvoljeno:

– odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja Odjela,

– izlagati slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja Odjela,

– postavljati glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te uređaje za razglas i pojačanje zvuka bez odobrenja Odjela,

– postavljati predmete, naprave ili strojeve,

– koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

– popravljati motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima) te obavljati druge obrtničke radove,

– prati osobe, životinje i motorna vozila ili ostale predmete na uređajima i objektima za javnu vodoopskrbu,

– izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

– pljuvati i obavljati nuždu,

– bacati reklamne letke bez odobrenja Odjela,

– paliti otpad,

– obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje površina javne namjene.

 

 

Članak 52.

 

Postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala dozvoljeno je samo na površinama i predmetima predviđenim za tu svrhu.

Zabranjeno je lijepiti i postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na stablima, potpornim zidovima i stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama javnog gradskog prijevoza, semaforima, automobilima parkiranim na površinama javne namjene, posudama za odlaganje otpada, ogradama i drugim sličnim mjestima.

Zabranjeno je neovlašteno postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na nekretninama u vlasništvu Grada određenim općim aktom Grada kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada.

Pravna ili fizička osoba koja postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nedozvoljenim mjestima kaznit će se prema odredbama ove Odluke.

 

Članak 53.

 

Na površini javne namjene nije dozvoljeno ostavljati motorna i druga vozila u nevoznom stanju (bez registarskih oznaka ili neregistrirana), plovila te razne uređaje i njihove dijelove.

 

 

Članak 54.

 

Radi zaštite javne zelene površine, nije dozvoljeno:

– rezati i skidati grane i vrhove s ukrasnog drveća i grmlja,

– guliti koru stabala, zasijecati, zarezivati, savijati, trgati, zabadati noževe, zabijati čavle, stavljati plakate i sl., bušiti, gaziti te na drugi način oštećivati drveće, grmlje i živicu,

– penjati se po drveću,

– neovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja, trgati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travnate busenove te kidati grane s grmlja i drveća,

– neovlašteno sakupljati i odnositi suho granje, kore ili listnice,

– gaziti, hodati, igrati se i ležati po uređenom travnjaku,

– kopati i odnositi zemlju, humus i bilje,

– bacati otpad, piljevinu, pepeo, drozgu, odrezano šiblje i grane,

– dovoditi i puštati životinje,

– oštećivati, prljati, zagađivati i onesposobljavati opremu postavljenu na javnoj zelenoj površini,

– puštati otpadne vode, kiseline, motorna ulja i slično,

– na bilo koji način zagađivati javnu zelenu površinu,

– voziti se biciklom, motorom, automobilom, gurati biciklu ili slično vozilo, kolica za teret (osim ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine) te parkirati na javnoj zelenoj površini,

– ložiti vatru i potpaljivati stabla,

– poduzimati zahvate koji mogu izazvati stvaranje popuzina (klizišta) na području koje nije utvrđeno posebnim propisima kao erozivno područje,

– prati vozila,

– hvatati i uznemiravati ptice i ostale životinje.

 

 

Članak 55.

 

Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te postavljanja naprave, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću zelenu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i uništene zelene površine u prvobitno stanje.

Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje zelene površine obavlja Odjel na teret osobe iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 56.

 

Osoba koja namjerno ili iz nepažnje počini štetu na javnoj zelenoj površini obvezna je počinjenu štetu nadoknaditi.

Šteta se procjenjuje prema hortikulturnoj vrijednosti biljne vrste određene cjenikom, kojeg donosi Odjel.

 

Članak 57.

 

Na javnoj zelenoj površini namijenjenoj široj upotrebi na vidnom mjestu mora biti istaknuta ploča koja sadrži odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite i ostalom.

 

Članak 58.

 

Na svim površinama javne namjene zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se površine javne namjene koriste temeljem odobrenja Odjela sukladno općem aktu kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, konzumiranje alkoholnih pića na tim javnim površinama je dopušteno.

 

 

 

VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA PRIKUPLJENIM KOMUNALNIM      OTPADOM

 

Članak 59.

 

Pod komunalnim otpadom, u smislu ove Odluke, razumijeva se miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad te krupni (glomazni) otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično).

 

Članak 60.

 

Na području Grada javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža Čistoća sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom, općem aktu Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke te općem aktu Grada o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.

 

 

Članak 61.

 

Korisnik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Korisnik) je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio Čistoću.

Korisnik je obvezan:

– koristiti javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i predati komunalni otpad Čistoći na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika,

– osigurati o svome trošku propisni smještaj spremnika za komunalni otpad,

– odlagati komunalni otpad isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava prikupljanja komunalnog otpada iz općeg akta Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke,

– iz komunalnog otpada izdvojiti papir, staklo, plastiku, metal i drugi korisni otpad (u daljnjem tekstu: reciklabilni otpad),

– predavati reciklabilni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni) otpad odvojeno od ostalog komunalnog otpada te u svemu postupati s komunalnim otpadom na način određen zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i općim aktom Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke te ovom Odlukom.

 

Članak 62.

 

Čistoća je obvezna:

– pružati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada u skladu s utvrđenim rasporedom te primjenjivim standardima propisanim za obavljanje djelatnosti,

– upoznati Korisnike sa Programom odvoza otpada,

– osigurati Korisniku odgovarajući spremnik za komunalni otpad (u daljnjem tekstu: spremnik),

– označiti spremnik oznakom,

– preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika,

– redovito odvoziti komunalni otpad na način utvrđen Programom odvoza otpada,

– odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge prikupljanja komunalnog otpada,

– prilikom pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada poduzimati mjere zaštite površina javne namjene, higijenske i sanitarne mjere te pridržavati se propisa o održivom gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša te u svemu postupati s komunalnom otpadom u skladu sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim aktom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom te općim aktom Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke te ovom Odlukom.

 

 

Članak 63.

 

Spremnici se moraju postaviti i označiti u svemu sukladno općem aktu Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.

Mjesto za postavljanje spremnika na površini javne namjene određuje Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada sukladno odredbama općeg akta Grada kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Mjesto na kojem se postavlja spremnik na površini javne namjene mora se označiti bojom ili na drugi način označiti.

Spremnici na površini javne namjene moraju se smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, da su na strminama osigurani od pomicanja i da su dostupni specijalnom vozilu za odvoz otpada.

 

Članak 64.

 

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, ugostiteljskih objekata, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari.

Korisniku koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik zabranjeno je odlagati ambalažni otpad u i pored spremnika.

Nije dozvoljeno odlagati otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika.

 

Članak 65.

 

Zabranjeno je oštećivati spremnike, po njima crtati i/ili pisati te ih premještati s obilježenog mjesta.

 

Članak 66.

 

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način.

 

 

VII. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

 

Članak 67.

 

Uklanjanje snijega i leda s površine javne namjene obavlja trgovačko društvo u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja te površine javne namjene, izuzev s površina javne namjene za koje je ovom Odlukom drugačije određeno.

 

Članak 68.

 

Snijeg se s površine javne namjene počinje uklanjati kada napadne 5 cm, a ako pada duže vrijeme mora se uklanjati i više puta.

Led se s površine javne namjene uklanja čim nastane.

 

Članak 69.

 

Dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta dužan je čistiti od leda i snijega vlasnik ili korisnik tog objekta, na način da se uklanjanjem ili posipanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

Uklanjanje snijega i leda s kolodvora, javnih parkirališta na kojima se plaća naknada, tržnica na malo, pješačkih staza i drugih pješačkih površina na groblju i auto taxi stajališta, obveza je pravnih i fizičkih osoba koje koriste taj prostor za obavljanje djelatnosti.

O uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz privremeni objekt dužan je brinuti se vlasnik odnosno korisnik privremenog objekta.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s površine javne namjene dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana površina javne namjene ukloni u roku od osam dana od otapanja snijega ili leda.

 

 

 

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

 

 

Članak 70.

 

Predmeti, oprema i uređaji postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima, uređajima i opremom.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta, uređaja i opreme iz stavka 1. ovoga članka, osim predmeta, uređaja i opreme za čije je uklanjanje propisana nadležnost drugog tijela.

 

 

 

 

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

 

 

Članak 71.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Odjel – Direkcija za komunalno redarstvo.

Komunalni redari poslove nadzora obavljaju sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, posebnim propisima i ovoj Odluci.

Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara propisuje Gradsko vijeće.

 

Članak 72.

 

U provedbi nadzora nad ovom Odlukom komunalni redar ovlašten je:

– zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i slično) na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

– uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

– zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

– prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i slično),

– obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora,

– rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane zakonom,

– predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

– naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

 

 

Članak 73.

 

Javnopravno tijelo te fizička i pravna osoba dužni su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekta, naprava i uređaja, dati osobne podatke te pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

Odjel je ovlašten zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

 

 

X. KAZNENE ODREDBE

 

 

Članak 74.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost ako:

 1. ne održava objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 20. stavak 1. Odluke),
 2. ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, košarice za otpad, opremu dječjih igrališta, javne satove, stajališta javnog gradskog prijevoza, fontane, vodoskoke, spomenike i skulpture, orijentacijske planove grada i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju urbanu opremu (članak 23. stavak 1. Odluke),
 3. ne održava javne nužnike u odgovarajućim higijensko- tehničkim uvjetima i stanju funkcionalne sposobnosti (članak 25. stavak 3. Odluke),
 4. ne održava redovito javne zelene površine sukladno članku 28. ove Odluke (članak 29. Odluke),
 5. ne čisti površine javne namjene sukladno Operativnom programu održavanja čistoće površina javne namjene (članak 46. stavak 3. Odluke),
 6. ne osigura Korisniku odgovarajući spremnik i ne označi ga oznakom (članak 62. stavak 1. podstavci 3. i 4. Odluke),
 7. ne odvozi redovito komunalni otpad na način utvrđen Programom odvoza otpada (članak 62. stavak 1. podstavak 6. Odluke),
 8. prilikom pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada ne poduzima mjere zaštite površina javne namjene, higijenske i sanitarne mjere te se ne pridržava propisa o održivom gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša (članak 62. stavak 1. podstavak 8. Odluke),
 9. spremnike smjesti izvan odobrenih mjesta (članak 63. stavak 2. Odluke),
 10. snijeg i led ne ukloni s površine javne namjene ili ga nepravovremeno ukloni (članak 68. stavci 1. i 2. Odluke),
 11. u roku od osam dana ne ukloni materijal kojim je posipana zaleđena površina javne namjene (članak 69. stavak 4. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 75.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. crta, šara ili na drugi način prlja ili nagrđuje vanjske dijelove zgrade (članak 11. Odluke),
 2. bez odobrenja koristi uređaje javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka (članak 21. Odluke),
 3. ošteti rasvjetna tijela i uređaje javne rasvjete (članak 22. Odluke),
 4. urbanu opremu iz članka 23. stavka 1. Odluke uništi, ošteti ili je uprlja ili nagrdi (članak 23. stavak 2. Odluke),
 5. u naseljenim područjima grada Rijeke drži životinje (članak 30. stavci 1. i 5. Odluke),
 6. na područjima grada Rijeke u kojima je to dopušteno, drži životinje ne ispunjavajući higijensko – sanitarne uvjete ili držanjem životinja nanosi smetnje okolnim stanarima i narušava izgled naselja (članak 31. stavak 2. Odluke),
 7. predmete iz članka 5. stavka 2. Odluke ne postavi sukladno članku 33. Odluke,
 8. predmete, opremu i uređaje iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke ne postavi sukladno članku 33. Odluke,
 9. bez odobrenja Odjela unutar javne zelene površine postavlja električne, telefonske, vodovodne, kanalizacijske i plinske vodove, odnosno ako ne uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine u određenom roku (članak 35. stavci 1. i 2. Odluke),
 10. bez odobrenja Odjela na površini javne namjene iskrcava, smješta i ukrcava građevinski materijal, podiže skele i obavlja slične radove u građevinske svrhe (članak 36. stavak 1. Odluke),
 11. površinu javne namjene ne dovede u prvobitno stanje (članak 36. stavak 4. Odluke),
 12. kao organizator javne priredbe ili skupa u roku od 48 sati po završetku javne priredbe, odnosno skupa ne očisti površinu javne namjene (članak 39. Odluke),
 13. ne osigurava redovito i izvanredno čišćenje javnih parkirališta za čije se korištenje plaća naknada (članak 48. Odluke),
 14. svakodnevno ne čisti dio površine javne namjene koji se onečišćuje obavljanjem djelatnosti u njenom objektu uz površinu javne namjene (članak 50. Odluke),
 15. se ne pridržava odredbe članka 51. Odluke,
 16. postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na zabranjenim mjestima (članak 52. stavak 2. Odluke),
 17. neovlašteno postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nekretninama u vlasništvu Grada određenim općim aktom kojim se propisuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (članak 52. stavak 3. Odluke),
 18. na površini javne namjene ostavi motorno i drugo vozilo u nevoznom stanju (bez registarskih oznaka ili neregistrirano), plovila te razne uređaje i njihove dijelove (članak 53. Odluke),
 19. se ne pridržava odredbe članka 54. Odluke,
 20. odbije koristiti javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i predati komunalni otpad Davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika (članak 61. stavak 2. podstavak 1. Odluke),
 21. s otpadom postupa suprotno odredbama članka 61. stavka 2. podstavaka 3. i 4. ove Odluke,
 22. u spremnike za miješani komunalni otpad odlaže otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad (članak 64. stavak 1. Odluke),
 23. odlaže ambalažni otpad u spremnik ili pored spremnika (članak 64. stavak 3. Odluke),
 24. odlaže otpad izvan spremnika (članak 64. stavak 4. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 76.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. predmete iz članka 5. stavka 2. ove Odluke ne održava urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 5. stavak 3. Odluke),
 2. vanjske uređaje i opremu izvan gabarita zgrade ne postavi tako da ne ometa pješački promet i preglednost u cestovnom prometu (članak 10. stavak 3. Odluke),
 3. izlog u poslovnom prostoru ne održava urednim i čistim te ga ne osvijetli i primjereno dekorira (članak 16. stavak 1. Odluke),
 4. postupi protivno članku 17. Odluke,
 5. površinu javne namjene koristi za ukrcaj i iskrcaj robe suprotno odredbama članka 38. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 77.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. ne obilježi zgradu kućnim brojem (članak 9. stavak 4. Odluke),
 2. vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima (članak 10. stavak 1. Odluke),
 3. posudu s cvijećem izvan gabarita zgrade ne osigura od pada i ne spriječi izlijevanje vode na prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća (članak 10. stavak 2. Odluke),
 4. na prozorima, vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrada koji su okrenuti prema javnoj prometnoj površini vješa ili izlaže rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete koji nagrđuju vanjski izgled zgrade (članak 12. Odluke),
 5. ne održava i ne uređuje okućnicu stambene zgrade, odnosno okoliš poslovnog prostora i građevinsko zemljište te ogradu do površine javne namjene tako da ne ometa korištenje te površine (članak 13. stavci 1. i 2. Odluke),
 6. na nekretninama vidljivim s površine javne namjene uskladištava i odlaže građevinski i drugi krupni otpad te razni materijal (drva, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slično), (članak 13. stavak 3. Odluke),
 7. ne podrezuje zelenilo na okućnici i građevinskom zemljištu koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da ometa prolaz pješaka i vozila, preglednost prometa i prometne signalizacije i javne rasvjete (članak 13. stavak 4. Odluke),
 8. vrt, voćnjak i drugu sličnu površinu ispred zgrade ne ogradi (članak 14. stavak 1. Odluke),
 9. zastave, prigodne natpise i ukrase postavljene na zgradu i druga namjenska mjesta ne ukloni u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni (članak 18. Odluke),
 10. na površinu javne namjene postavi posudu s ukrasnim biljem bez odobrenja Odjela (članak 34. stavak 1. Odluke),
 11. ne održava i ne obnavlja posudu s ukrasnim biljem postavljenu uz odobrenje na površinu javne namjene (članak 34. stavak 2. Odluke),
 12. ne obavijesti Odjel o završetku radova u roku od 24 sata (članak 36. stavak 3. Odluke),
 13. površinu javne namjene koristi za iskrcaj i smještaj drva i ogrjeva suprotno odredbama članka 37. Odluke,
 14. oštećuje spremnike, po njima po njima crta i/ili piše ili ih premješta s obilježenog mjesta (članak 65. Odluke),
 15. parkira vozilo na način da onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način (članak 66. Odluke),
 16. ne čisti snijeg i led sukladno odredbama članka 69. stavaka 1., 2. i 3. Odluke,
 17. ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora (članak 73. stavak 1. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 78.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako na površinama javne namjene konzumira alkoholna pića (članak 58. stavak 1. Odluke).

 

 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Članak 79.

 

Opći akti Grada iz članaka 7., 8. i 71. stavka 4. ove Odluke uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 90 dana od dana njezina stupanja na snagu.

 

 

Članak 80.

 

Postupci započeti po odredbama Odluke o komunalnom redu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/03, 21/03-ispr., 51/06, 6/08 i 29/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14 i 7/14) dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

 

 

Članak 81.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/03, 21/03-ispr., 51/06, 6/08 i 29/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14 i 7/14).

 

Članak 82.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”, osim odredbi članka 61. stavka 2. podstavaka 2. i 3., članka 62. stavka 1. podstavaka 3. i 4., članka 74. stavka 1. točke 6. i članka 75. stavka 1. točke 21. ove Odluke, koje stupaju na snagu nakon što Čistoća osigura pojedinačno korištenje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada sukladno općem aktu Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.