GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 5. ožujka 2019.

Godina VI - broj 4.Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), i to:

– obveznik plaćanja komunalnog doprinosa,

– zone u Gradu za plaćanje komunalnog doprinosa,

– jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu,

– način obračuna komunalnog doprinosa,

– način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i kod plaćanja komunalnog doprinosa na području Grada u postupcima koji se vode temeljem zakona kojim se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

 

 

Članak 2.

 

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u Gradu prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Grada koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Komunalna infrastruktura iz stavka 2. ovoga članka razumijeva:

– nerazvrstane ceste,

– javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

– javna parkirališta,

– javne garaže,

– javne zelene površine,

– građevine i uređaje javne namjene,

– javnu rasvjetu,

– groblja,

– građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

 

 

Članak 3.

 

Pod građenjem komunalne infrastrukture podrazumijevaju se sljedeće radnje i radovi:

rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture,

uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radovi na sanaciji toga zemljišta,

pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture,

građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

 

 

 

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

 

Članak 4.

 

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi ili rekonstruira građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa (u daljnjem tekstu: Obveznik).

U slučaju kada podnositelj zahtjeva za ozakonjenje građevine nije ujedno i vlasnik zemljišta na kojem se nalazi ozakonjena građevina, tada je podnositelj zahtjeva Obveznik u suglasju sa zakonom koji se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

U slučaju kada je zemljište iz stavka 1. ovoga članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju kada postoji više investitora, suvlasnici kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

U slučaju kada postoji više podnositelja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, komunalni doprinos plaća se razmjerno suvlasničkom dijelu zgrade, veličini posebnog dijela zgrade podnositelja zahtjeva odnosno prema veličini funkcionalne jedinice koji podnositelj zahtjeva koristi, sve u suglasju zakonom koji se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

 

 

III. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

 

Članak 5.

 

Zone za plaćanje komunalnog doprinosa na području Grada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i na položaj područja zone u Gradu.

Za određivanje granica zona za plaćanje komunalnog doprinosa na području Grada primjenjuju se granice zona utvrđene općim aktom Grada kojim se uređuje građevinsko zemljište.

 

 

 

IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

 

Članak 6.

 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone u Gradu tako da je ta vrijednost najviša za prvu zonu, a manja za svaku iduću zonu.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi zemljište sukladno stavku 1. ovoga članka, ovisno o namjeni građevine te ovisno o vrijednosti prosječnih troškova građenja m³ građevine u Republici Hrvatskoj.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za prvu zonu ne može biti veća od 10% prosječnih troškova građenja m3 građevine u Republici Hrvatskoj.

Podatak o prosječnim troškovima građenja m3 građevine u Republici Hrvatskoj objavljuje ministar nadležan za graditeljstvo u “Narodnim novinama”.

 

 

 

Članak 7.

 

Koeficijent zone (Z) u Gradu, ovisno o namjeni građevine, utvrđuje se kako slijedi:

       

ZONA

NAMJENA

trgovačka i
ugostiteljska

uredska i
uslužna

proizvodna i
industrijska

stambena

javna

I

(uključujući atraktivna)

0,85

0,80

0,60

0,30

0,15

II

0,83

0,75

0,55

0,28

0,14

III

0,82

0,60

0,45

0,25

0,13

IV

0,80

0,55

0,30

0,20

0,12

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, koeficijent zone (Z) umanjuje se kako slijedi:

– za obujam koji pripada garažnoparkirnom prostoru u sklopu građevine za koje se utvrđuje visina komunalnog doprinosa koeficijent zone umanjuje se za 50%,

– za građevinu proizvodne i industrijske namjene koeficijent zone umanjuje se za 50%,

– za objekt iz skupine hoteli (osim turističkog apartmana i pansiona), za hostel i luku nautičkog turizma, koeficijent zone umanjuje se za 40%.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se umnoškom koeficijenta zone (Z) u Gradu u kojoj se nalazi zemljište i iznosa u visini od 10% vrijednosti prosječnih troškova gradnje m³ građevine u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

V. NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

 

Članak 8.

 

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi (rekonstruira) ili je izgrađena izraženog u m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi (rekonstruira) ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi (rekonstruira) ili je izgrađena izražene u m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi (rekonstruira) ili je izgrađena.

Način utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa određen je propisom kojeg donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

 

Članak 9.

 

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada (u daljnjem tekstu: Odjel) donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

 

 

VI. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

 

Članak 10.

 

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje, u skladu sa ovom Odlukom, donosi Odjel u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

Ako je između Grada i Obveznika u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopljen ugovor kojim se Grad obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se u skladu s tim ugovorom.

U slučaju kada se rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi po službenoj dužnosti, Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada u obvezi je Odjelu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, a posebno:

– akt na temelju kojeg se može graditi s klauzulom pravomoćnosti,

– uporabnu dozvolu sa klauzulom pravomoćnosti za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji.

– podatke potrebne za obračun komunalnog doprinosa (analitički iskaz mjera kao dokaz o volumenu građevine, nacrtna dokumentacija, kopija katastarskog plana ili dijela geodetskog elaborata iz kojeg je vidljiva točna lokacija građevine temeljem koje se utvrđuje zona, namjena dijelova građevine u smislu jasno definirane namjene za svaki pojedini dio građevine),

– podatke o Obvezniku (ime, prezime, OIB i adresu za fizičku osobu te tvrtku, OIB i sjedište za pravnu osobu), a ako postoji više Obveznika podatak o veličini njihovog suvlasničkog dijela, a za suinvestitore kao Obveznike podatak o tome da li su sklopili pisani sporazum o načinu plaćanja komunalnog doprinosa.

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada dužan je dokumentaciju i podatke za donošenje rješenja o komunalnom doprinosu dostaviti Odjelu u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti akta na temelju kojeg se može graditi, odnosno od dana pravomoćnosti uporabne dozvole za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji.

U slučaju kada se rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke, podatke iz stavka 3. ovoga članka dužna je uz zahtjev priložiti stranka.

 

 

Članak 11.

 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

 

Članak 12.

 

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

– podatke o Obvezniku,

– iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je Obveznik dužan platiti,

– obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

– prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Ništetno je rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka.

 

Članak 13.

 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, osim ukoliko zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo nije propisano drukčije.

 

 

Članak 14.

 

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju odobrenja zahtjeva za odgodom plaćanja komunalnog doprinosa odnosno za odgodom početka plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju obročne otplate, u suglasju sa odredbama zakona kojim se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od proteka odgodnog roka.

 

 

Članak 15.

 

Komunalni doprinos plaća se jednokratno.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Odjel će odobriti obročnu otplatu komunalnog doprinosa na temelju pisanog zahtjeva Obveznika.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka rješenja o komunalnom doprinosu.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa može se odobriti najviše na 24 mjesečna obroka.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, na temelju obrazloženog zahtjeva Obveznika, Gradonačelnik Grada može odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa i na veći broj mjesečnih obroka.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuje se ovisno o visini komunalnog doprinosa i namjeni građevine, kako slijedi:

 

 

VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA PO OBVEZNIKU

BROJ OBROKA

 

javna i stambena (obiteljske kuće)

proizvodna, industrijska i uslužna

uredska i stambena (ostale)

trgovačka i ugostiteljska

5.000,01 – 40.000,00 kn

10

40.000,01 -80.000,00 kn

14

4

80.000,01 – 200.000,01 kn

16

6

4

200.000,01 – 500.000,00 kn

18

8

6

500.000,01 – 1.000.000,00 kn

20

10

8

6

više od 1.000.000,00 kn

24

12

12

12

 

 

Članak 16.

 

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da Obveznik pruži odgovarajuće osiguranje radi naplate cjelokupne tražbine Grada s osnova komunalnog doprinosa, i to:

– do iznosa tražbine od 50.000,00 kn (uključivo i iznos od 50.000,00 kn), bjanko zadužnicu Obveznika s izjavom jamca platca sukladno propisima,

– za iznos tražbine iznad 50.000,00 kn, osnivanje založnog prava na nekretnini (hipoteke) u korist Grada čija vrijednost pokriva iznos tražbine ili dostava bezuvjetne bankarske garancije na iznos tražbine, izdane u korist Grada, s klauzulom „bez prava prigovora“ i „naplativo na prvi poziv“.

 

Članak 17.

 

Odjel će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu Obveznika izmijeniti izvršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu u slučaju kada je pravomoćni akt na temelju kojeg se može graditi izmijenjen na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu obračunat će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa, sukladno odredbama ove Odluke.

U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Obveznik nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat komunalnog doprinosa.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Odjelu u pisanom obliku, a podnositelj je u istom obvezan priložiti podatke odnosno dokumentaciju kojima dokazuje ostvarenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 18.

 

U slučaju kada Obveznik koji je ishodio pravomoćni akt na temelju kojeg se može graditi nije započeo sa građenjem tijekom važenja toga akta te u slučaju kada je pravomoćni akt na temelju kojeg se može graditi poništen na zahtjev odnosno uz suglasnost Obveznika, plaćeni komunalni doprinos za građenje po pravomoćnom aktu kojem je isteklo važenje odnosno po pravomoćnom aktu koji je poništen, po zahtjevu Obveznika uračunat će se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa za novo građenje na istom ili drugom zemljištu na području Grada.

Pravo Obveznika na uračunavanje plaćenog komunalnog doprinosa u smislu stavka 1. ovoga članka je jednokratno.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Obveznik nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos komunalnog doprinosa, niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu na području Grada.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Odjelu u pisanom obliku, a podnositelj je u istom obvezan priložiti podatke odnosno dokumentaciju kojima dokazuje ostvarenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 19.

 

Odjel će po zahtjevu Obveznika poništiti izvršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu i odrediti povrat uplaćenog komunalnog doprinosa, u roku koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja, ako je pravomoćni akt na temelju kojeg se može graditi oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti Obveznika.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Obveznik nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat komunalnog doprinosa.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Odjelu u pisanom obliku, a podnositelj je u istom obvezan priložiti podatke odnosno dokumentaciju kojima dokazuje ostvarenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

VII. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINAČNIM SLUČAJEVIMA ODOBRAVA POTPUNO OSLOBAĐANJE 
        OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 20.

 

Grad ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

– komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,

– vojnih građevina,

– prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture,

– nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,

– sportskih i dječjih igrališta,

– ograda, zidova i potpornih zidova,

– parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine,

– spomenika.

 

 

Članak 21.

 

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma i članovi uže obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma te članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kada ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje za odgovarajuću stambenu površinu, u suglasju sa zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Pod odgovarajućom stambenom površinom smatra se površina određena zakonom iz stavka 1. ovoga članka.

Obveznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Odjelu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka rješenjem odlučuje Odjel.

 

 

Članak 22.

 

Osobe iz članka 21. ove Odluke koje grade ili kupuju stambeni objekt stambene površine veće od odgovarajuće, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stambenog objekta kojeg grade ili kupuju i odgovarajućeg stambenog objekta.

Osobe iz članka 21. ove Odluke koje imaju u vlasništvu stambeni objekt odnosno stambeni objekt neodgovarajuće površine, a grade ili kupuju stambeni objekt odgovarajuće stambene površine ili stambene površine veće od odgovarajuće, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stambenog objekta odgovarajuće stambene površine i stambenog objekta kojeg grade ili kupuju, uvećan za obujam stambenog objekta u vlasništvu.

 

 

Članak 23.

 

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođene su fizičke osobe koje grade ili kupuju stambeni objekt kojim rješavaju svoje stambeno pitanje, a nemaju u vlasništvu stambeni objekt ili imaju u vlasništvu stambeni objekt neodgovarajuće površine.

Za utvrđivanje odgovarajuće stambene površine stambenog objekta primjenjuje se površina određena zakonom iz članka 21. stavka 1. ove Odluke.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje grade ili kupuju stambeni objekt stambene površine veće od odgovarajuće, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stambenog objekta kojeg grade ili kupuju i odgovarajućeg stambenog objekta.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje imaju u vlasntvu stambeni objekt odnosno stambeni objekt neodgovarajuće površine, a grade ili kupuju stambeni objekt odgovarajuće stambene površine ili stambene površine veće od odgovarajuće, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stambenog objekta odgovarajuće stambene površine i stambenog objekta kojeg grade ili kupuju, uvećan za obujam stambenog objekta u vlasništvu.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Odjelu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

O zahtjevu iz stavka 6. ovoga članka rješenjem odlučuje Odjel.

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 24.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/04, 6/08 i 29/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/15).

 

 

 

Članak 25.

 

Postupci započeti po odredbama Odluke o komunalnom doprinosu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/04, 6/08 i 29/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/15) dovršit će se prema odredbama te Odluke.

 

 

Članak 26.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ”Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.