GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 28. veljače 2019.

Godina VI - broj 3.Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), i to:

– područja zona u Gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

– koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u Gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

– koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,

– rok plaćanja komunalne naknade,

– obveznik plaćanja komunalne naknade,

– obračun i utvrđivanje iznosa komunalne naknade,

– nekretnine važne za Grad koje se u potpunosti oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

 

 

Članak 2.

 

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Grada.

 

 

Članak 3.

 

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), komunalna naknada može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

 

 

II. PODRUČJA ZONA

 

Članak 4.

 

Na području Grada utvrđuje se šest zona za određivanje visine komunalne naknade za stambeni prostor, stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana, garažni prostor, neizgrađeno građevinsko zemljište, za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevinsko zemljište koje služi obavljanju proizvodne djelatnosti, za poslovni prostor koji služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti i za građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti, kako slijedi: 

 I. zona

 Obuhvaća Ulicu Korzo.

 II. zona

Obuhvaća područja mjesnih odbora Vojak, Krimeja, Bulevard, Školjić-Stari grad, Kozala, Potok, Banderovo, Pećine, Grad Trsat, Belveder, Centar – Sušak, Luka (osim Ulice Korzo) i Brajda – Dolac (osim Ulice Korzo).

 III. zona

 Obuhvaća područja mjesnih odbora Podvežica, Mlaka i Gornja Vežica.

 IV. zona

 Obuhvaća područja mjesnih odbora Turnić, Sveti Nikola i Podmurvice.

 V. zona

 Obuhvaća područja mjesnih odbora Zamet, Škurinjska Draga, Škurinje, Grbci, Kantrida, Pašac, Orehovica, Svilno, Sveti Kuzam i Draga.

 VI. zona

 Obuhvaća područja mjesnih odbora Srdoči, Brašćine – Pulac, Pehlin, Drenova i Gornji Zamet.

 

  

III. KOEFICIJENT ZONE (Kz) ZA POJEDINE ZONE

 

 

Članak 5.

 

Koeficijent zone (Kz) za stambeni prostor, garažni prostor te za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi:

– za prvu zonu – 1,00

– za drugu zonu – 0,41

– za treću zonu – 0,36

– za četvrtu zonu – 0,32

– za petu zonu – 0,27

– za šestu zonu 0,22.

Koeficijent zone (Kz) za stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana za sve zone iz članka 4. stavka 1. ove Odluke iznosi 0,27.

Koeficijent zone (Kz) za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevinsko zemljište koje služi obavljanju proizvodne djelatnosti te za poslovni prostor koji služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti i za građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti iznosi:

– za prvu zonu – 1,00

– za drugu zonu – 0,92

– za treću zonu – 0,82

– za četvrtu zonu – 0,61

– za petu zonu – 0,40

– za šestu zonu – 0,33.

 

IV. KOEFICIJENT NAMJENE (Kn)

 

 

Članak 6.

 

Koeficijent namjene (Kn) iznosi:

– za stambeni prostor 1,00

– za stambeni prostor i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana 1,00

– za garažni prostor 1,00

– za neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05.

 

 

Članak 7.

 

Koeficijent namjene za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti iznosi:

1. za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti:

– I grupa 5,00

– II grupa 3,30

– III grupa 2,65

– IV grupa 2,30

– V grupa 1,65

2. za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti:

– I grupa 0,50

– II grupa 0,33

– III grupa 0,27

– IV grupa 0,23

– V grupa 0,17

3. za poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti:

– I grupa 10,00

II grupa 6,60

– III grupa 5,00

– IV grupa 4,10

– V grupa 3,30

– VI grupa 2,46

– VII grupa 1,00

4. za građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti:

– I grupa 1,00

– II grupa 0,66

– III grupa 0,50

– IV grupa 0,41

– V grupa 0,33

– VI grupa 0,25

– VII grupa 0,10.

 

Članak 8.

 

U slučaju kada se poslovni prostor i građevinsko zemljište ne koristi za obavljanje proizvodne djelatnosti ili djelatnosti koja nije proizvodna djelatnost propisane člancima 9. i 10. ove Odluke, do dana početka njihova korištenja radi obavljanja proizvodne djelatnosti ili djelatnosti koja nije proizvodna djelatnost, koeficijent namjene iznosi:

– 2,00 za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti ili za djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti,

– 0,20 za građevinsko zemljište koje služi obavljanju proizvodne djelatnosti ili djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti.

 

 

 

Članak 9.

 

Pod proizvodnim djelatnostima iz članka 7. stavka 1. točaka 1. i 2. ove Odluke, razumijevaju se:

A) Djelatnosti grupe I. i to:

– proizvodnja duhanskih proizvoda

– proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnog goriva

– proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

– proizvodnja proizvoda od gume i plastike

– proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

– proizvodnja metala

– proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme

– proizvodnja strojeva i uređaja

– proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova

– opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom

– skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

B) Djelatnosti grupe II. i to:

– vađenje ostalih ruda i kamena

– proizvodnja tekstila

– dorada i bojenje krzna, proizvodnja proizvoda od krzna

– prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

– proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira

– proizvodnja uredskih strojeva i računala

– proizvodnja električnih strojeva i aparata

– proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme

– proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

– proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

– proizvodnja namještaja

C) Djelatnosti grupe III. i to:

– poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima

– šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima

– ribarstvo, mrijestilišta i ribnjaci: usluge u ribarstvu

– proizvodnja pića

– proizvodnja odjeće

– štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih remenarskih proizvoda i obuće

D) Djelatnosti grupe IV. i to:

– proizvodnja hrane

– izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje snimljenih zapisa

– ostala prerađivačka industrija

– reciklaža

E) Djelatnosti grupe V. i to:

– prekrcaj tereta.

 

 

Članak 10.

 

Pod djelatnostima koje nisu proizvodne djelatnosti iz članka 7. stavka 1. točaka 3. i 4. ove Odluke, razumijevaju se:

A) Djelatnosti grupe I. i to:

– djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

– barovi

– djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima

– financijsko posredovanje

– pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju

– osiguranje života

– ostalo osiguranje

– djelatnost kockanja i klađenja

B) Djelatnosti grupe II. i to:

– trgovina motornim vozilima i motociklima i trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

– trgovina na veliko i posredovanje u trgovini

– trgovina na malo

– ljekarne

– trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom

C) Djelatnosti grupe III. i to:

– trgovina na malo na štandovima i tržnicama

– hoteli

– kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak

– kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)

– skladištenje robe

djelatnost ostalih agencija u prijevozu

– poslovanje nekretninama

– iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme

– iznajmljivanje automobila

– iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava

– istraživanje i razvoj

– pravne, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; poduzetničko i poslovno savjetovanje; holding društva

– arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

– tehničko ispitivanje i analiza

– promidžba (reklama i propaganda)

– posredovanje u zapošljavanju

– raznovrsne poslovne djelatnosti (uključujući uredsko poslovanje)

– distribucija filmova i video filmova

D) Djelatnosti grupe IV. i to:

– građevinarstvo

– održavanje i popravak motornih vozila

– održavanje i popravak motocikla

– popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

– kopneni prijevoz i cjevovodni transport

– vodeni prijevoz

– zračni prijevoz

– prekrcaj tereta na željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima

– ostale prateće djelatnosti u prijevozu

– pošta i telekomunikacije

– čišćenje svih vrsta objekata djelatnosti vozačke škole

– ostale uslužne djelatnosti

– privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

E) Djelatnosti grupe V. i to:

– javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

– mirovinski fondovi

– uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti

– djelatnosti članskih organizacija

– pogrebne i srodne djelatnosti

– istražne i zaštitne djelatnosti

– zdravstvena zaštita i socijalna skrb

– rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti, osim djelatnosti kockanja, klađenja, distribucije filmova i video filmova

F) Djelatnost grupe VI. i to:

– usluge parkiranja

G) Djelatnosti grupe VII. i to:

– učenički domovi

– studentski domovi

– obrazovanje

– pružanje usluge smještaja u domaćinstvu.

 

 

Članak 11.

 

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obveznik komunalne naknade može podnijeti zahtjev za izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, uz koji je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije obavljao više od šest mjeseci u kalendarskoj godini.

 

 

V. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

 

Članak 12.

 

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik:

– stambenog prostora,

– poslovnog prostora,

– garažnog prostora,

– građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,

– neizgrađenoga građevinskog zemljišta.

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:

– ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,

– ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili

– ako se ne može utvrditi vlasnik.

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

 

 

Članak 13.

 

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

– danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,

– danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,

– danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,

– danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

 

 

Članak 14.

 

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, iste prijaviti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada.

Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

 

 

VI. OBRAČUN I UTVRĐIVANJE IZNOSA KOMUNALNE NAKNADE

 

 

Članak 15.

 

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to za:

– stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (“Narodne novine” broj 40/97),

– građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) iz stavka 2. ovoga članka određuje odlukom Gradsko vijeće do kraja studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

 

Članak 16.

 

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade (B), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom Gradskog vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:

– iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) nekretnine,

– obračunska površina nekretnine,

– godišnji iznos komunalne naknade,

– mjesečni iznos komunalne naknade kada se komunalna naknada plaća mjesečno i

– rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade kada se komunalna naknada plaća mjesečno.

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj utvrđen stavkom 3. ovoga članka.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba, o kojoj odlučuje upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

 

 

Članak 17.

 

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Grada.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obveznik komunalne naknade može podnijeti zahtjev za izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, uz koji je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

VII. ROK PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

 

Članak 18.

 

Komunalna naknada se utvrđuje u godišnjem iznosu.

Komunalna naknada za poslovni prostor, za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, za stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana te za neizgrađeno građevinsko zemljišta plaća se u mjesečnim iznosima, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Komunalna naknada za stambeni i garažni prostor plaća se u mjesečnim iznosima, najkasnije do 25-tog u mjesecu za prethodni mjesec, putem objedinjene naplate troškova stanovanja.

Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik komunalne naknade plaća zateznu kamatu po stopi određenoj pozitivnim propisima.

 

 

Članak 19.

 

Rok plaćanja komunalne naknade, za vremensko razdoblje od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je rješenje o komunalnoj naknadi postalo izvršno, utvrdit će se rješenjem o komunalnoj naknadi.

 

 

VIII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

 

Članak 20.

 

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi korisnik stambenog prostora koji ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, u suglasju s općim aktom Grada kojim se uređuje socijalna skrb, i to:

– najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

– najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora-hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, određeni u suglasju sa zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

 

 

 

Članak 21.

 

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju poslovni, garažni i stambeni prostori u vlasništvu ili na upravljanju Grada koji su prazni od osoba i stvari, a namijenjeni su za davanje u zakup odnosno u najam, do dana njihova davanja u zakup odnosno u najam.

 

Članak 22.

 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada donijet će rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava uvjete iz članka 20. ove Odluke.

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 23.

 

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 30/01, 17/06, 6/08, 16/09, 55/09, 52/10, 48/11, 54/12 i 51/13).

 

 

Članak 24.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 30/01, 17/06, 6/08, 16/09, 55/09, 52/10, 48/11, 54/12 i 51/13).

 

 

Članak 25.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/10
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.