GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 29. ožujka 2019.

Godina VI - broj 7.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17 i 114/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
dijela stambenog područja Pavlovac

 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac

 

 

 

Članak 1.

Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 308. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 3/17) – u daljnjem tekstu: GUP.

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

 

 

II. Razlozi donošenja Plana

 

 

Članak 2.

Ovaj Plan donosi se radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om,

– utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina isključivo stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja,

– definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

 

II. Obuhvat Plana

 

 

Članak 3.

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Površina obuhvata Plana iznosi 2,85 ha.

 

III. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

 

 

Članak 4.

Područje obuhvata Plana nalazi se na krajnje zapadnom dijelu grada Rijeke, uz granicu s općinom Matulji. Predmetna lokacija je neizgrađena površina obrasla gustim visokim raslinjem koja se proteže sjeverno, na područje koje je GUP-om utvrđeno kao zaštitna šuma, te zapadno na područje općine Matulji. Na istoku se nalazi neizgrađena površina planirana GUP-om za stambenu namjenu i prateće sadržaje na kojoj su visoko zelenilo te površina koja se koristi rekreativno kao igralište za nogomet. Južnije od predmetnog područja, u pojasu do Kvarnerske ceste, nalaze se stambene građevine od kojih neke sadrže i poslovni prostor.

Infrastrukturna opremljenost područja je substandardna (uske i strme ulice, nepostojanje javne rasvjete i komunalne infrastrukture i drugo), a izrada Plana prvi je korak u komunalnom opremanju područja.

 

 

IV. Ciljevi i programska polazišta Plana

 

 

Članak 5.

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– osigurati preduvjete za uređenje javnih površina i gradnju u skladu s namjenom i ostalim uvjetima utvrđenima GUP-om,

– planirati infrastrukturno opremanje područja s obzirom na to da nije izgrađena potrebna komunalna i druga infrastruktura pa se najveći dio građevinskog zemljišta smatra neuređenim,

– utvrditi smještaj, uvjete rekonstrukcije i gradnje obodnih prometnica,

– utvrditi mrežu prometnica na način da se svakoj građevnoj čestici omogući kolni pristup i priključak na drugu infrastrukturu imajući u vidu strmu konfiguraciju terena,

– utvrditi uvjete gradnje novih građevina isključivo stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja (trgovine, obrt, ugostiteljstvo, druge usluge te društveni sadržaji),

– planirati gradnju na način da se osiguraju kvalitetne vizure prema priobalju,

– definirati smještaj javnih zelenih površina i utvrditi uvjete njihovog uređenja, pri čemu je osnovni cilj definiranje površine namijenjene dječjem igralištu,

– poboljšati postojeću prometnu i drugu infrastrukturu u skladu s uvjetima, ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima,

– osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

Programska polazišta su sinteza urbanog modela utvrđenog temeljnim uvjetima određenim GUP-om i ocjene postojećeg stanja kako bi se postigla potpuna integracija krajolika, arhitekture i prometa.

 

 

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

 

 

Članak 6.

 

Plan je potrebno izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama,

– programom izgradnje stambenih i pratećih sadržaja u području obuhvata Plana,

– idejnim rješenjima cestovne, komunalne i javne infrastrukture,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će nositelj izrade Plana i investitor sukladno ugovoru o financiranju izrade Plana.

 

 

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

 

 

Članak 7.

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Plana.

 

 

 

VIII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Plana

 

 

Članak 8.

Popis tijela određenih propisima kojima će se uputiti pozivi na dostavu zahtjeva iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

a) tijela određena propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

– Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,

– Hrvatske Šume, Uprava šuma Podružnica Delnice, Šumarija Rijeka,

– Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo.

b) ostali sudionici koji će davati prijedloge iz područja svog djelokruga rada:

– Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

– Hrvatske željeznice, HŽ infrastruktura d.o.o., Zagreb,

– Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

– Energo d.o.o. Rijeka,

– KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

 

IX. Rokovi

 

 

Članak 9.

 

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

– za dostavu zahtjeva za izradu Plana – 30 dana od dana dostave poziva iz članka 8. ove Odluke,

– za izradu Nacrta prijedloga Plana – 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke,

– za provođenje javnog uvida u prijedlog Plana – 30 dana od dana početka javne rasprave,

– za pripremu izvješća o javnoj raspravi – 30 dana od dana isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana – 30 dana od proteka roka iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka.

 

 

X. Izvori financiranja

 

 

Članak 10.

 

Izrada Plana financirat će se iz sredstava investitora.

 

 

 

XI. Završna odredba

 

 

Članak 11.

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/37
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. ožujka 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Privitak 1 – Obuhvat Plana