GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Godina VI - broj 5.Na temelju članka 15. stavka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 112/18) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 5. ožujka 2019. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o iznosu zakupnine za neposredne posjednike poslovnih prostora

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuje iznos zakupnine po kojoj će se neposrednim posjednicima poslovnog prostora kojima upravlja Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) ponuditi sklapanje ugovora o zakupu.

 

 

Članak 2.

 

Pod neposrednim posjednicima poslovnog prostora smatraju se sve osobe koje se na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 112/18) nalaze u neposrednom posjedu poslovnih prostora iz članka 1. ove Odluke, a nemaju sklopljen ugovor o zakupu s Gradom.

 

 

Članak 3.

 

Neposrednim posjednicima poslovnog prostora koji do 30. lipnja 2019. godine zatraže sklapanje ugovora o zakupu, ponudit će se sklapanje ugovora o zakupu na rok od pet godina, ako imaju podmirene sve dospjele obveze prema Gradu.

Ako se protiv neposrednog posjednika vodi postupak radi naplate dugovanja s osnova neplaćene naknade za korištenje poslovnog prostora i radi iseljenja iz poslovnog prostora, ponudit će mu se ugovor o zakupu ako jednokratno plati naknadu za korištenje poslovnog prostora utvrđenu u tom postupku.

 

 

Članak 4.

 

Visina zakupnine za sklapanje ugovora iz članka 3. ove Odluke utvrdit će se sukladno Pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 2/15, 1/16 i 5/18).

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/17-40
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 5. ožujka 2019.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.