GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 28. veljače 2019.

Godina VI - broj 3.Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (“Narodne novine” broj 103/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. veljače 2019. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka
za razdoblje 2016.-2020. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.- 2020. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15, 3/16-ispr., 12/17, 6/18 i 16/18) u članku 1. stavku 1. točke 4., 15. i 16. mijenjaju se i glase:

“4. Vedran Kružić, predstavnik Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije, za člana (zamjenica Ivana Pavlek),

15. Sandro Viškanić, predstavnik Općine Kostrena, za člana (zamjenica Maša Smokrović),

16. Martina Zekić, predstavnica Općine Kostrena, za članicu (zamjenik Predrag Petrović),.”

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/12-39
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 18. veljače 2019.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.