GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 29. ožujka 2019.

Godina VI - broj 7.Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 6. Zakona o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17), odredbi Zakona o veterinarstvu (“Narodne novine” broj 82/13, 148/13 i 115/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca,
načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 44/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14), naziv Odluke mijenja se i glasi:

“Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa.”

 

 

Članak 2.

 

Članak 1. mijenja se i glasi:

“Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).”

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 2. mijenja se i glasi:

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

  1. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,
  2. posjednik kućnog ljubimca je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca,
  3. neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu,
  4. pas ili mačka lutalica (slobodnoživuća mačka) je životinja kojoj je posjednik nepoznat i o kojoj se nitko ne brine,
  5. napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio, kao i ona koju je posjednik napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao,
  6. izgubljena životinja je ona životinja koja je odlutala od posjednika i on je traži,
  7. javna površina je površina utvrđena odlukom Gradskog vijeća Grada kojom se propisuje komunalni red.

 

Članak 4.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim zoohigijenskim standardima za pojedinu vrstu, ili nedostatku kisika, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

Posjednik kućnog ljubimca mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje kućnog ljubimca osigurati da životinja nije opasna za okolinu.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.”

 

 

Članak 5.

 

Članak 12. mijenja se i glasi:

“Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne zbrinjava mladunčad kućnog ljubimca sukladno stavku 2. ovoga članka, veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, posjedniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca na njegov trošak.

Ako se na određenom području Grada utvrdi veliki broj napuštenih pasa, način i financiranje kontrole njihova razmnožavanja na tom području naredbom može propisati ministar nadležan za poslove veterinarstva.”

 

 

Članak 6.

 

U članku 16. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

“Zabranjeno je držati psa stalno vezanog ili ga držati u prostoru za odvojeno držanje psa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.”

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

 

 

Članak 7.

 

Naziv glave V. mijenja se i glasi:

 

V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA

 

 

Članak 8.

 

U članku 21. iza riječi: “pasa” briše se točka i dodaju riječi: “u roku od 14 dana od dana njegovog gubitka.”

 

 

Članak 9.

 

Iza članka 22. dodaje se novi članak 22.a koji glasi:

 

“Članak 22.a

 

Skupljanje, prevoženje i smještaj divlje životinje pronađene izvan prirodnog staništa obavlja sklonište za životinje.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinje iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Sklonište osigurava vraćanje divlje životinje u prirodno stanište, ako je to moguće.

Ako ne postoji mogućnost vraćanja divlje životinje u prirodno stanište, životinja se prvo nudi najbližem lovoovlašteniku sukladno posebnim propisima o lovstvu, a ako ju najbliži lovoovlaštenik ne može prihvatiti životinja se nudi zoološkom vrtu koji je opremljen za njezino primanje.

Ako se divlja životinja ne može smjestiti u sklonište, a lovoovlaštenik ili zoološki vrt nisu životinju u mogućnosti primiti, životinja se može usmrtiti.”

 

 

Članak 10.

 

Članak 23.a mijenja se i glasi:

“Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari.

Nadzor se obavlja se na temelju procjene rizika, nasumičnim odabirom mjesta nadzora ili po saznanju o postupanju protivno odredbama ove Odluke te propisa o zaštiti životinja.

U obavljanju nadzora, komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, općim aktom Grada kojom se propisuje komunalni red te ovom Odlukom, a naročito:

– pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru,

– ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,

– uzimati izjave stranaka i drugih osoba,

– zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,

– prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,

– očitati mikročip,

– obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora,

– podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog,

– predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

– naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

Ako u provedbi nadzora komunalni redar zaključi da se životinja nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom ili da životinju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima ili je opasna za okolinu, dužan je odmah o tome obavijestiti veterinarskog inspektora koji će odlučiti o privremenom oduzimanju životinje te poduzimanju drugih mjera za koje je ovlašten.

Ako komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno odredbama propisa o zaštiti životinja za koje nije nadležan, obvezan je o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora.

U svakoj situaciji koja zahtijeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napuštene ili izgubljene životinje, pronalazak posjednika životinje te bilo kakvo drugo neposredno postupanje s napuštenom ili izgubljenom životinjom komunalni redar odmah obavještava sklonište.”

 

 

Članak 11.

 

U članku 23.c stavku 1. u podstavku 3. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

“- komunalnog redara ometa u obavljanju nadzora (članak 23.a stavak 3. podstavci 1. do 7. ove Odluke).”

 

 

 

Članak 12.

 

Iza članka 23.d dodaje se novi članak 23.e koji glasi:

 

“Članak 23.e

 

Sredstva naplaćena u provođenju nadzora komunalnog redara na temelju ove Odluke prihod su Grada i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.”

 

 

Članak 13.

 

Postupci započeti prema odredbama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 44/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14) dovršit će se prema odredbama te Odluke.

 

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/35
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. ožujka 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.