GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 5. ožujka 2019.

Godina VI - broj 4.Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/18) u članku 2. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: “voda” dodaju se riječi: “osim čišćenja slivnika i rešetki oborinske odvodnje”.

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Komunalna djelatnost održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Dolac, OIB: 80805858278, koje prema posebnim propisima o vodama služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Obavljanje navedene komunalne djelatnosti ne uključuje čišćenje slivnika i rešetki oborinske odvodnje.”

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/13
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.