GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Godina VI - broj 5.Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke biraju se:

1. HRVOJE MIHOLJEVIĆ član
    ADELINA KUNST zamjenica člana

2. TOMA JELUŠIĆ član
     ROBERT ŽAUHAR – zamjenik člana

3. SAŠA PEŠUT član
     IVO MATIĆ zamjenik člana          

4. IVA DAVORIJA članica
    TIHANA NAGLIĆ zamjenica članice

5. VEDRAN BARJAŠIĆ – član
    MATTEO RISTIĆ zamjenik člana

6. ANTONELA SABOČAN – članica
     TESA SOLDIČIĆ – zamjenica članice

7. JOSIP TABULA – član
     IVO PEKIĆ zamjenik člana

8. LUKA PAJIĆ – član
     ALESSIO MARŠANIĆ – zamjenik člana

9. IRIS ŠODA članica
     KRISTIAN VOLARIĆ zamjenik članice

10. ANA ČANČAREVIĆ – članica
       ADRIANO PETROŠEVIĆ zamjenik članice

11. MARKO SMOJVER član
      LUKA PETRUŠIĆ zamjenik člana

 na vrijeme od tri godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/19
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.