GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Godina VI - broj 5.Na temelju članaka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 46. stavka 1. Privremenog Statuta Dječjeg vrtića Sušak te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak

 

 

 

I.

 

Imenuje se MILENA VULETIĆ za ravnateljicu Dječjeg vrtića Sušak.

 

 

II.

 

Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 1. ožujka 2019. godine.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

Obrazloženje

 

Dječji vrtić Sušak samostalnom je ustanovom postao dana 1. siječnja 2019. godine. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak na 1. sjednici, održanoj dana 11. siječnja 2019. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak. Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak objavljen je u Novom listu i na mrežnim stranicama Ustanove dana 13. siječnja 2019. godine, a rok za podnošenje prijava bio je 21. siječnja 2019. godine.

Upravno vijeće je na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine utvrdilo da su, temeljem objavljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak, pristigle dvije prijave kandidatkinja Maše Basara i Milene Vuletić. U provedenom postupku utvrđeno je da su prijave kandidatkinja potpune i pravodobne.

Upravno vijeće je na sjednici održanoj dana 8. veljače 2019. godine provelo razgovore s kandidatkinjama prije donošenja konačnog prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak.

Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije i obavljenih razgovora s kandidatkinjama, Upravno vijeće je javnim glasovanjem jednoglasno utvrdilo Prijedlog odluke o imenovanju Milene Vuletić za ravnateljicu Dječjeg vrtića Sušak.

Kandidatkinja Milena Vuletić pokazala je jasno i detaljno poznavanje ciljeva odgojno-obrazovnog rada te svih ostalih aspekata rada ustanove, uz spremnost na suradnju i težnju stalnom unapređivanju kvalitete rada, stjecanju novih saznanja i cjeloživotnom učenju. Te osobine dokazala je i u dosadašnjem radu kao Privremena ravnateljica Dječjeg vrtića Sušak, radu koji je pratio proces podjele, odnosno reorganizacije Dječjeg vrtića Rijeka, a kojom se izdvojio Dječji vrtić Sušak te u dvanaest godina rada kao Voditeljica CPO Sušak. Prijava kandidatkinje Milene Vuletić potkrijepljena je i dokazima u vidu priznanja i potvrda o dosadašnjim postignućima u radu te je Program rada ustanove za četverogodišnje razdoblje izuzetno detaljan, informiran i potkrijepljen iskustvom u vođenju ustanove predškolskog odgoja.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 021-05/19-01/5
URBROJ: 2170-01-16-00-19-4
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.