GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Godina VI - broj 5.Na temelju odredbe članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 46. stavka 1. Privremenog Statuta Dječjeg vrtića More te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019.godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića More

 

 

 

I.

 

Imenuje se JASNA CRNČIĆ za ravnateljicu Dječjeg vrtića More.

 

 

II.

 

Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 1. ožujka 2019. godine.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

Obrazloženje

           

Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavilo je u Novom listu i na mrežnim stranicama Ustanove dana 13.siječnja 2019. godine javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića More. Na natječaj su se prijavile dvije kandidatkinje: Jasna Crnčić i Maša Basara. Upravno vijeće utvrdilo je da su obje pristigle prijave pravovremene i potpune.

Nakon provedenog postupka iščitavanja natječajne dokumentacije, a posebice Programa rada Ustanove za četverogodišnje razdoblje te rasprave o svakoj kandidatkinji Upravno vijeće je uzelo u obzir kontinuitet i iskustvo kandidatkinje Jasne Crnčić na dosadašnjem radnom mjestu privremene ravnateljice. Isto tako, uzelo je u obzir i činjenicu da kandidatkinja ima jasnu viziju daljnjeg rada Dječjeg vrtića More te posjeduje organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje Ustanove u predstojećem četverogodišnjem razdoblju.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 021-05/19-01/4
URBROJ: 2170-01-16-00-19-4
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.