GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 5. ožujka 2019.

Godina VI - broj 4. Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18 i 11/18 -pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti
koje se obavljaju na temelju ugovora

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/18) u članku 2. stavku 1. podstavku 8. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 8. dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

“- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u dijelu koji se odnosi na čišćenje slivnika i rešetki oborinske odvodnje.”

 

 

Članak 2.

 

U članku 3. iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

“Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda u dijelu koji se odnosi na čišćenje slivnika i rešetki oborinske odvodnje podrazumijeva se osiguranje propusnosti i prohodnosti rešetki te održavanje čistoće i propusnosti slivnika, revizionih okana i cjevovoda do mjesta ispuštanja.”

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/13
URBROJ: 2170-01-16-00-19-3
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.