GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Godina VI - broj 5.Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 iSlužbene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17,14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića More

 

 

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića More, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine.

 

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/8
URBROJ: 2170-01-16-00-19-4
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.