GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 29. ožujka 2019.

Godina VI - broj 7.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. ožujka 2019. godine, donio je

 

 

 

IZMJENE PLANA
prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu

 

 

 

I.

 

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/19), tablica iz točke II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na sljedeći način:

u redu rbr. 3., “Odjel gradske uprave za poduzetništvo”, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.a. te u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna” broj “1” zamjenjuje se brojem “2”;

u redu “Ukupno”, stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu 5.a. broj “25“ zamjenjuje se brojem “26”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna“ broj “45” zamjenjuje se brojem “46”.

 

 

 

 

II.

 

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/19-04/19-41
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 25. 3. 2019.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Privitak 1. – Tablica