GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 5. ožujka 2019.

Godina VI - broj 4.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENU
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke

 

 

 

I.

 

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18) u točki VI. stavku 1. točka 11. mijenja se i glasi:

  • “Dječji vrtić Žirafa, Nikole Cara 6a

                 – osnivač Marija Šimunović

                  Područni vrtić „Žirafica“, Ulica 1. maja 10

                  Područni vrtić „Svjetlost“, Ante Mandića 50“.

 

 

 

II.

 

Ova Izmjena plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/24
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. veljače 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.