GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 29. ožujka 2019.

Godina VI - broj 7.Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2019. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 9/18) u članku 7. stavku 1. točki 1.2. u koloni “Provedba” riječi: “razvoja brenda i provedbe medijske kampanje” zamjenjuju se riječima: “razvoja novoga brenda ili izmjene postojećega i s tim u vezi provedba medijske kampanje”.

U točki 1.3. u koloni “Korisnici” iza riječi:”a) imaju sjedište na području grada” dodaje se riječ: “ili”.

 

 

Članak 2.

 

U članku 8. stavku 1. točka 2.3. mijenja se i glasi:

 

“2.3.

Mjera

Startup inkubator

Ciljevi

Stvaranje poticajnog okuženja za samozapošljavanje kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, jačanje radnih kompetencija i utjecaj na razvoj poduzetničke kulture

 

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

 

Korisnici

Fizičke osobe s poslovnom idejom

 

Provedba

Provedba programa inkubiranja prema posebnom Programu. Korisnicima Startup-a na raspolaganju je stručna pomoć u razvoju i realizaciji vlastite ideje od strane mentorske mreže. Nakon prolaska faze inkubiranja, korisnicima je osigurana potpora u prezentaciji poslovnih ideja i rješenja na događanjima domaće i međunarodne startup scene. Za najuspješnije polaznike Programa inkubiranja u razvoju inovativne poslovne ideje osigurana su bespovratna financijska sredstva za pomoć u početnoj fazi njihova poduzetničkog pothvata”

 

U točki 2.4. tekst u koloni „Izuzeće“ mijenja se i glasi: “Troškovi nastali u okviru formalnog obrazovanja (u nekoj obrazovnoj ustanovi prema definiranom nastavnom planu i programu) kojima se stječu srednjoškolska ili akademska zvanja nisu prihvatljivi. Neprihvatljivim se troškovima smatraju i sljedeći troškovi: troškovi sudjelovanja na skupovima i kongresima, troškovi putovanja te troškovi nabave stručne literature”.

 

 

 

 

Članak 3.

 

U članku 10. stavku 1. točka 4.2. mijenja se i glasi:

 

“4.2.

Mjera

Program: “Inkubator kreativnih tehnologija i IT industrije”

Ciljevi

Jačanje konkurentnosti kreativno – tehnološkog i IT sektora

Nositelji

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, Zavod za informatičku djelatnost, Odjel gradske uprave za urbanizam, razvoj, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Odjel gradske uprave za kulturu

Korisnici

Gospodarski subjekti u djelatnostima kreativnih tehnologija i IT industrije

Provedba

Pružanje usluga korištenja inkubatora te korištenja naprednih tehnologija za unapređenje poslovanja sukladno utvrđenim uvjetima o radu inkubatora, pružanje usluga edukacija, promocija kreativnih tehnologija i IT industrije kroz tematske susrete i skupove”

 

 

 

Članak 4.

 

U članku 11. stavku 1. iza točke 5.2. dodaje se nova točka 5.3. koja glasi:

 

“5.3.

Mjera

Subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija

Ciljevi

Promocija riječkog poduzetništva i investicijskog potencijala riječkog područja te jačanje turističke ponude grada Rijeke, kroz organizaciju sajamskih manifestacija koje promiču specifičnosti gospodarskog, društvenog i kulturnog okruženja grada Rijeke i riječkog zaleđa

Nositelji

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin i Turističkom zajednicom grada Rijeke

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, koji organiziraju sajamske manifestacije na području grada Rijeke

Provedba

Dodjela bespovratnih sredstava putem javnog poziva za troškove organizacije i promocije sajmova te sličnih manifestacija na području grada Rijeke”

 

 

Članak 5.

 

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

Javnim pozivom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se trajanje javnog poziva, način podnošenja prijava te uvjeti, administrativni i kvalitativni kriteriji za dodjelu potpora male vrijednosti. Pri određivanju kvalitativnih kriterija ocjenjivanja dostavljenih prijava posebno će se uzeti u obzir sukladnost ciljevima utvrđenim strateškim razvojnim dokumentima, utjecaj na zapošljavanje i povećanje konkurentnosti riječkog gospodarstva. Iznimno, u provedbi mjere “Subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija”, pri određivanju kvalitativnih kriterija ocjenjivanja dostavljenih prijava posebno će se uzeti u obzir karakter manifestacije i njen značaj za promociju riječkog gospodarstva i Rijeke kao turističke destinacije.

 

 

 

Članak 6.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

 

 

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/40
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. ožujka 2019.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.