GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 24. prosinca 2018.

Godina V - broj 16.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 54. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/1-ispravak i 54/12), Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. prosinca 2018. godine, donio je

 

 

 

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke.

Ovaj se Zaključak primjenjuje i na stan odnosno stambeni prostor kojim gospodari Grad Rijeka.

 

 

Članak 2.

 

Visina slobodno ugovorene najamnine iz članka 1. ovog Zaključka utvrđuje se za m2 stana odnosno stambenog prostora, kako slijedi:

– za stan……………………………………………………. 12,54 kn/m2

– za stambeni prostor……………………………………. 5,50 kn/m2

– za stan II. kategorije……………………………………. 7,33 kn/m2

 

 

 

Članak 3.

 

Slobodno ugovorena najamnina iz članka 2. ovog Zaključka raspoređuje se:

– kao doprinos za zajedničku pričuvu zgrade;

  razlika, kao sredstva Proračuna Grada.

 

 

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/18).

 

 

 

Članak 5.

 

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu dana 1. siječnja 2019. godine.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/168-35
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 10. prosinca 2018.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.