GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

Strateški plan Rijeka Pametan grad
za razdoblje 2019.-2020. godine

 

 

*Strateški plan Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine nalazi se na dnu stranice*

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/138
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Strateški plan Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine